Blog René – Deel 1

Beste mede patiënten en growers,

Ik ben Rene Barendse en ik heb al 15 jaar zenuwpijnen. Ik ben  medebeheerder van dit platform, mijn kennis over kweken is minimaal maar ik denk dat ik een bijdrage kan leveren over kweken in combinatie met het verbod erop. Ik krijg steeds meer het gevoel dat je gewoon je recht mag nemen wanneer het je medicijn betreft indien je dit transparant neer zet richting een gemeente. Dat is ook wat ik aan het doen ben en nog meer ga doen. 

De laatste 4 jaar gebruik ik cannabis als medicijn wat mij beter bevalt dan andere medicijnen. Zoals we weten is het niet toegestaan om cannabis te telen voor de burger. Dit is mij steeds meer tegen gaan staan omdat ik ook de middelen (geld) zelf niet heb om  in mijn eigen medicijn te voorzien. Dit is de reden dat ik voorgaande jaren al zo veel mogelijk heb dicht getimmerd indien ze toch mochten langs komen.
Zo heb ik van de pijnkliniek een recept voor cannabis. Ik heb mijn huisarts laten ondertekenen dat hij op de hoogte is van gebruik en kweek. Daarnaast hebben mijn 4 dichtstbijzijnde buren een formulier ondertekent dat zij geen problemen hebben met 5 vrouwelijke wietplanten in de tuin. Ik heb het geluk dat ik in een huurhuis woon wat van mijn ouders is. Deze hebben als verhuurder ondertekent ook geen problemen te hebben met 5 vrouwelijke wietplanten.

Ik ben van plan om alles volledig open te gooien naar de gemeente. Ik ben mij eerst gaan verdiepen in hoe de gemeente Westland  en de Politie Westland waar ik woon met het gedoogbeleid omgaat. Hieronder de brief met het antwoord van de gemeente.

 

Beste meneer/mevrouw,

Ik ben medicinaal cannabispatiënt. Ik zit in de bijstand door mijn klachten en ik kan mijn medicijn niet meer betalen. Ik krijg  cannabis ook niet vergoed van de verzekering terwijl ik wel een recept heb van een arts.

Ik heb hierom vragen aan de gemeenteraad Westland:

Vraag 1

Zijn de medicinale eigenschappen van cannabis bekend bij de gemeente Westland? Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Informatie over de medicinale eigenschappen van cannabis, zoals deze worden verstrekt door het Bureau Medicinale Cannabis (BMC), zijn bij ons bekend.

 

Vraag 2

Is het bij de gemeente Westland bekend dat medicinale cannabis een zeer grote loop aan het nemen is op dit moment en dat veel Westlanders net als ik medicinale cannabis gebruiken. Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Als gemeente zijn wij op de hoogte van de globale cijfers van het toenemende aantal patiënten die medicinale cannabis gebruiken op indicatie. Het aantal Westlandse patiënten dat medicinale cannabis gebruikt, is bij ons niet bekend. De patiënten die dit medicijn gebruiken, worden binnen de gemeente namelijk niet geregistreerd.

 

Vraag 3

Zijn er regelingen te treffen voor medicinaal cannabispatiënten om thuisteelt voor eigen gebruik toe te staan zoals dat nu al gebeurd in gemeente Tilburg? (andere gemeente zijn al aan het volgen). Zo nee, waarom niet?

Antwoord

De Opiumwet verbiedt het telen van cannabis. Alleen op basis van artikel 8 Opiumwet kan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een ontheffing verlenen voor het legaal telen van medicinale cannabis. Het kweken van cannabis door particulieren komt niet in aanmerking voor het kweken van medicinale cannabis en is niet toegestaan. Het is dus niet aan de orde om als gemeenten hierover afspraken te maken tussen en met partijen.

Daarnaast kan het telen van cannabis onder ongeconditioneerde omstandigheden gevolg hebben voor het eindproduct. De samenstelling en concentratie van de verschillende stoffen in het eindproduct kunnen steeds verschillend zijn met als gevolg dat de patiënt er niet van uit kan gaan dat de gebruikshoeveelheid of dosering iedere keer hetzelfde is. De in de apotheek beschikbare medicinale cannabis is een product van farmaceutische kwaliteit. Bij het kweken van medicinale cannabis met ontheffing van VWS moet er voldaan worden aan strikte protocollen. Hierdoor ontstaat er een product waarbij de farmaceutische kwaliteit gegarandeerd is.

 

Vraag 4

Hoe wil de gemeente Westland voorzien in de behoefte van medicinale cannabis aan cannabispatiënten? (en dan met name degene die het financieel zwaar hebben ivm hun ziekte, omdat patiënten in maar 20 % van de gevallen een vergoeding krijgen van de zorgverzekering, en dat was nog voor 2017 nu nog meer verzekeraars het uit hun pakket hebben gehaald)

Antwoord

Medicinale cannabis is geen geregistreerd geneesmiddel en valt daarmee niet onder het Besluit Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat niet alle zorgverzekeringen kosten dekken voor het gebruik van medicinale cannabis.

Om bijzondere bijstand te verlenen aan patiënten die het financieel zwaar hebben in verband met hun ziekte (bijstandsniveau), moet eerst worden onderzocht of er een voorliggende voorziening (in dit geval de zorgverzekering) is die toereikend is. De gemeente kan in beginsel geen bijzondere bijstand verlenen voor zaken die door een voorliggende voorziening (in dit geval de zorgverzekering) niet noodzakelijk worden geacht. Een laatste mogelijkheid zou de participatiewet kunnen bieden, deze kan een ultimum remedium bieden voor het verlenen van bijstand als daar, gelet op alle omstandigheden, een zeer dringende reden voor is. Dit is slechts in uitzonderlijke situaties aan de orde. Er moet vast staan dat er sprake is van een acute noodsituatie en dat de behoeftige omstandigheden waarin de belanghebbende verkeert op geen enkele andere wijze te verhelpen zijn, zodat het verlenen van bijstand volstrekt onvermijdelijk is. Uit jurisprudentie blijkt dat er meestal zonder succes beroep wordt gedaan op deze zeer dringende redenen.

 

Vraag 5

Bent u van mening dat voor de gemeente hierin een rol is weggelegd om tegemoet te komen aan medicianaal cannabispatiënten.  Zo nee, waarom niet?

Antwoord

Het erkennen van de werking van medicinale cannabis en het opnemen van medicijnen in het basispakket is de verantwoordelijkheid van het Ministerie van VWS. Door de resultaten van een groot Amerikaans onderzoek uit het Journal of the American Medical Association, wordt de werking van medicinale cannabis  niet meer  door het Ministerie van VWS erkend en dus niet meer opgenomen in de basisverzekering. De beslissing om medicinale cannabis aanvullend te vergoeden ligt bij de zorgverzekeraar. De gemeente biedt voor inwoners met een bijstandsuitkering of een inkomen op bijstandsniveau (110%) een mogelijkheid om zich aanvullend te verzekeren via de Collectieve Aanvullende Verzekering (CAV). Het is niet aan de gemeente om aanvullende regelingen te treffen voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken. Uiteraard volgen wij als gemeente de laatste ontwikkelingen op het gebied van (medicinale) cannabis, bijvoorbeeld via het Ministerie VWS en de VNG.

 

Vraag 6 

Het een en ander wil ik ook duidelijk maken bij de inspraak voor burgers om zo de kwaliteit van leven van cannabispatiënten in de gemeente Westland te bevorderen. Graag hoor ik wanneer dit eventueel mogelijk is?

Antwoord

Ondanks het niet aan de gemeente is om aanvullende regelingen te treffen voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken, willen wij u de mogelijkheid bieden uzelf nader toe te lichten en informatie te delen. Hiervoor kan een afspraak worden gemaakt.

 

Een telefoontje naar de wijkagent heeft mij doen opleveren dat er geen uitzonderingen gemaakt worden indien zij cannabisplanten aantreffen en dus altijd tot ontruiming overgaan.

Jullie zullen begrijpen dat ik het niet eens bent met wat de gemeente hier probeert af te schuiven, en  mijn volgende brief naar de gemeente kan nog wel eens wat stof doen kan opwaaien aangezien ik gewoon gaat melden dat ik ga kweken en bereiden van de cannabisplant voor eigen gebruik.

 

Word vervolgd