Criteria uitsluiting van deelname aan Project Partners in Transparantie

Wanneer wordt een leverancier van deelname uitgesloten?
 1. Aanmelden voor deelname waarbij gebruik wordt gemaakt van een valse naam en/of een zogenaamd nep Facebookaccount.
 2. Het aanleveren van een testrapport met valse naam.
 3. Het aanleveren van een testrapport met vals of niet bestaand adres.
 4. Het aanleveren van een testrapport van een andere leverancier/particulier zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar.
 5. Het aanleveren en/of aanhouden van een testrapport wat niet bij het aangeboden product behoort.
 6. Het aanleveren van overige gegevens en/of informatie welke op andere dan bovenstaande punten in strijd is met de algemene voorwaarden van deelname aan het Project Partners in Transparantie.
 7. Het herhaaldelijk niet in acht nemen van de regels in Facebookgroepen en/of de Klachtenprocedure Leveranciers Stichting VMO.
 8. Aantoonbare klachten van klanten betreffende financiële afhandeling waarbij geen bemiddeling mogelijk is gebleken.
 9. Aantoonbare klachten van klanten betreffende ondeskundige informatie, klantonvriendelijk gedrag, gebrek aan service en/of anderzijds.
 10. Negatief testresultaat naar aanleiding van een blinde test.
 11. Reageren niet op verzoek om testrapporten.
Toelichting op de lijst en bovenstaande criteria

Aangezien een groot deel van de markt in (medicinale) cannabisproducten zich afspeelt op Facebook waar voor (potentiële) klanten vaak niet te zien is wie de leverancier of te wel het aanspreekpunt van een Facebookgroep of Facebookpagina is noemt Stichting VMO in bepaalde gevallen de bij Stichting VMO aangemelde naam van de desbetreffende leverancier.

Hiervoor zijn meerdere redenen:

Bij klachten betreffende deelnemende leveranciers kunnen (potentiële) klanten Stichting VMO verzoeken te bemiddelen tussen klant en leverancier mits klachten goed onderbouwd worden. Bij van deelname uitgesloten leveranciers ondernemen wij geen poging daartoe omdat
1) van deelname uitgesloten leveranciers ter kennisgeving vermeld worden op onze website en
2) een van deelname uitgesloten leverancier zelf geen voor Stichting VMO aanvaardbare actie heeft ondernomen om contact en/of deelname te herstellen.

Tevens is het in het verleden meermaals voorgekomen dat klanten na een klacht over een product of onheuse behandeling door een leverancier door deze leverancier geblokt werden op Facebook. Vervolgens bestelden zij bij een andere Facebookgroep of Facebookpagina en moesten bij levering van het product constateren dat zij hetzelfde product ontvangen hadden.

Aangezien de meeste leveranciers werken met vooruitbetaling zouden (potentiële) klanten hier ook meer bedacht op kunnen zijn ware het niet dat leveranciers vaak verschillende betaalmogelijkheden ter beschikking hebben. Het komt dus ook meer dan eens voor dat (potentiële) klanten iets vooruitbetalen maar nooit ontvangen.

Wanneer een klant door een leverancier geblokt wordt op Facebook is het Facebookaccount van de betreffende leverancier voor deze klant niet meer te zien. Ook wanneer deze klant zich aan wil melden voor een Facebookgroep dan kan deze klant niet zien dat het een Facebookgroep is van dezelfde leverancier.
De functie van Facebook om medegebruikers te blokkeren kan daardoor voor klanten zeer nadelig uitpakken en zij kunnen zichzelf op geen enkele manier ertegen behoeden wanneer leveranciers deze blokkeerfunctie op deze wijze willen misbruiken.

In de (medicinale) cannabis markt opereren verschillende leveranciers die er verschillende Facebookpagina’s en Facebookgroepen en ook websites op na houden met allen een andere benaming.
Kamer van Koophandel registratie en contactgegevens ontbreken vaak of beperken zich tot een niet na te gaan 06 nummer.
Ook treffen we regelmatig leveranciers aan die mee proberen te liften op de naam van een bekend bedrijf door die naam voor hun Facebookpagina of Facebookgroep te gebruiken.

Tezamen met de onder punt (a) reeds vermelde leveranciers die gebruik maken van een door Facebook zogenoemd nep account en/of valse naam kan men zich een redelijk beeld vormen hoe het aan toe kan gaan in deze markt en waar (potentiële) klanten mee te maken kunnen krijgen.

Wanneer leveranciers geen valse naam of nep account gebruiken en zich niet verbergen achter groepen en/of pagina’s maar zelf transparant zijn hierin dan worden ze niet genoemd maar die keuze maken deze leveranciers zelf net zoals leveranciers zelf de keuze maken een testrapport in te dienen met daarop een valse naam, een niet bestaand adres of andere informatie die misleiding ten doel heeft.

Stichting VMO heeft er geen enkel belang bij leveranciers in kwaad licht te stellen. Stichting VMO heeft slechts ten doel transparantie te bevorderen in het belang van (potentiële) klanten, patiënten vaak die toch al een uiterst kwetsbare doelgroep in onze samenleving zijn en dat nog vele malen meer in de huidige markt (medicinale) cannabis.

Deze markt is deels gedoogd en deels illegaal waardoor klanten volledig aan hun lot overgeleverd zijn. De gedoogde CBD markt wordt nauwelijks gecontroleerd door NVWA of andere instanties en THC is alleen verkrijgbaar in het illegale circuit waardoor klanten ook geen aangifte durven doen wanneer een leverancier de afspraken niet na komt. Dat het hierbij vaak om grote bedragen gaat staat ook vast. Een zogenaamde RSO kuur varieert in het illegale circuit van 750 tot 3.500 euro en een kuur duurt 90 dagen. Klanten/patiënten die daar hun laatste hoop op gevestigd hebben hebben dat er voor over en verkopen desnoods huis en haard om het te kunnen betalen. Klanten/patiënten die geen hulp meer (kunnen) verwachten van de reguliere geneeskunde en reguliere medicatie.

Aangezien het hier om een zeer grote en uiterst kwetsbare groep gaat die een zeer makkelijke doelgroep is voor leveranciers die blijk geven van minder goede bedoelingen acht Stichting VMO de gegeven informatie voor het welzijn van deze groep in zijn geheel nuttig, gewenst en nodig dan wel het algemeen belang dienende.

Stichting VMO ziet erop toe haar beoordeling te baseren op deugdelijke onderbouwing. De bovenstaande criteria zijn slechts bedoeld als richtlijn om aan te kunnen tonen om welke redenen Stichting VMO een leverancier van deelname uit kan sluiten. Deze criteria hebben vanzelfsprekend ook niets te maken met- en verwijzen op geen enkele wijze naar- strafbare feiten of iets van dien aard omdat daar alleen een rechter over kan oordelen. Insinuaties in die richting nemen we om die reden dan ook niet in behandeling. Wanneer strafbare feiten aan de orde zijn dient men zich tot de daartoe bevoegde instanties te wenden.

Zie ook: wat is er allemaal strafbaar online?