Zorginstituut Nederland beslist over vergoeding medicinale cannabis ???

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.

 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nog nadere voorwaarden aan de vergoeding worden gesteld. In dat geval wordt een middel ook op bijlage 2 geplaatst. Voor dit geneesmiddel vraagt de fabrikant plaatsing op lijst 1B.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe Zorginstituut Nederland de beoordeling van geneesmiddelen aanpakt.

 

Zorginstituut Nederland is dus ook de instantie die moet beslissen over het al dan niet toelaten van medicinale cannabis in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

Tot 2017 werd medicinale cannabis door veel verzekeraars nog gewoon vergoed uit het basispakket. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stopte echter per 1 januari 2017 met het vergoeden van medicinale cannabis aan verzekerden. Verzekerden die in 2016 nog gewoon aanspraak konden maken op deze vergoeding, ontvingen nog tot 1 juli 2017 geld om deze pijnstiller te kunnen bekostigen en werden daarna letterlijk aan hun lot over gelaten.

Bij navraag aan het Zorginstituut Nederland kregen wij na veel heen en weer gebel en gemail medio halverwege 2018 een (na veel later zou blijken} standaardmail retour met de hier volgende tekst.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij kunnen ons voorstellen dat u van mening bent dat medicinale cannabis vergoed moet worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Een belangrijk uitgangspunt voor de inhoud en omvang van zorg is dat zorg onder andere moet voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Klik hier voor meer informatie.  Zorg, en dus ook een specialistisch geneesmiddel, die voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ komt in beginsel voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. Tegelijk is van belang dat het basispakket betaalbaar blijft voor iedereen. Om dat te kunnen waarborgen, is essentieel dat zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed noodzakelijk is, en ook bewezen effectief.

Medicinale cannabis voldoet momenteel niet aan het wettelijke criterium van rationele farmacotherapie. Het kan dan ook niet vanuit de basisverzekering vergoed worden. Er is op dit moment onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid in de praktijk van cannabispreparaten. Wel is er sinds kort een goed placebo-preparaat dat met name geschikt is om gecontroleerde studies met de plantaardige producten van het BMC te doen. Binnen een beperkt aantal lopende studies maken onderzoekers inmiddels gebruik van deze placebo. Het is te verwachten dat op deze manier de komende jaren meer en betere studies beschikbaar komen, op basis waarvan het Zorginstituut een eventuele beoordeling kan doen.

Volgens het Zorginstituut is het nu nog te vroeg om een formele beoordeling te doen over de mate waarin deze producten voldoen aan “de stand van de wetenschap en praktijk”. Die zou potentieel tot de conclusie “geen stand van de wetenschap en praktijk” kunnen leiden. Nu is het nog zo, dat sommige zorgverzekeraars de cannabispreparaten vergoeden in hun aanvullende pakketten. Een geactualiseerd, formeel negatief oordeel zou ertoe kunnen leiden dat verzekeraars deze mogelijkheid niet meer aanbieden.
Zie voor meer informatie, waaronder het rapport: Herbeoordeling medicinale cannabis: geen verzekerde zorg en Medicinale cannabis niet in basispakket

Ideaal is de huidige situatie niet. Veel patiënten die zich afhankelijk achten van medicinale cannabis, blijven aangewezen op financiering uit eigen portemonnee. Mogelijk kan het Zorginstituut over enkele jaren, als er beter onderzoek beschikbaar is, met meer kans op een helder resultaat een formele beoordeling uitvoeren.

Graag verwijzen wij u naar  Bureau voor Medicinale Cannabis. Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is als overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

 

In 2003 is voor het eerst aan het Zorginstituut (toen CVZ) gevraagd of het gebruik van medicinale cannabis beschouwd kan worden als effectieve medicatie. De conclusie was toen dat de resultaten van onderzoek onvoldoende zijn om van een bewezen werkzaamheid van de therapeutische toepassing van medicinale cannabis te kunnen spreken. Begin 2016 heeft het Zorginstituut een check van de toen beschikbare wetenschappelijke publicaties gedaan. Het Zorginstituut kwam tot de conclusie dat het wetenschappelijk bewijs niet wezenlijk is verbeterd en heeft het standpunt uit 2003 herbevestigd.

 

Medicinale cannabis in de praktijk

In de praktijk mag alleen de cannabis in opdracht van de Nederlandse overheid gekweekt door het bedrijf Bedrocan medicinale cannabis genoemd worden. In theorie komt het er echter op neer dat alleen cannabis van farmaceutische kwaliteit in aanmerking kan komen voor de omschrijving “medicinaal”. In principe zou medicinale cannabis dus ook door willekeurig welk ander farmaceutisch bedrijf gekweekt en bewerkt kunnen worden maar dat wordt tegen gewerkt door de Nederlandse overheid die het monopolie tot nu toe zeer strak in eigen handen weet te houden.

Medicinale cannabis werd in beginsel ook alleen vergoed wanneer deze afkomstig was van het bedrijf Bedrocan. In de loop der jaren zorgden rechtspraken ervoor dat medicinale gebruikers ook hun eigen kweek bij zorgverzekeraars vergoed konden krijgen en in sommige gevallen zelfs hun kweekbenodigdheden konden declareren. Tegelijkertijd echter werd de constructie BMC (de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en levering van Nederlandse medicinale cannabis) onder de loep genomen omdat de verkoop van Bedrocan produkten ver beneden peil was en de doelstelling van BMC nog niet in de verste verte behaald werd.

Er moest dus iets ondernomen worden. En toen gebeurde er iets wonderlijks. De ene overheidsinstantie bond openlijk de strijd aan met de andere overheidsinstantie: het Zorginstituut Nederland gaf aan de medicinale cannabis van het BMC af te keuren voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem wegens gebrek aan bewijs over de werking ervan. Vanzelfsprekend was dit alleen maar een toneelspel en doorgestoken kaart want het BMC lag al jaren onder vuur in kamervragen wegens niet nakomen van afspraken en het Zorginstituut was daar als collega overheidsinstantie vanzelfsprekend ook al jaren van op de hoogte maar voor de medicinale gebruikers die hun medicijn tot dan toe nog vergoed kregen was dit natuurlijk een ware ramp want welke keuze hadden zij nog? Terugvallen op de reguliere opiaten of het illegale circuit induiken voor een oplossing? Begrijpelijk dus dat er vele protesten en smeekbedes volgden op deze beslissing maar de overheid en het Zorginstituut bleven keihard.

 

Misleidingstruck van de overheid met medicinale gebruikers als inzet

Alhoewel… zoals we het al eerder benoemden was de hele commotie die door die twee overheidsinstanties in het leven werd geroepen een toneelspel, een schouwspel opgevoerd speciaal voor het publiek. Het Zorginstituut Nederland bepaalt inderdaad in samenwerking met andere instanties of een medicijn al dan niet toegelaten mag worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem maar het Zorginstituut Nederland is daarnaast slechts een adviesorgaan en kan dus ook alleen maar advies uitbrengen.

Wettelijk is er echter helemaal niets veranderd door die bekendmaking van Zorginstituut Nederland. Zorgverzekeraars vergoedden medicinale cannabis tot 2017 en in principe hadden zij daar gewoon mee door mogen gaan na die bekendmaking van het Zorginstituut Nederland. Zorgverzekeraars maakten die keuze dus geheel op eigen houtje naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut Nederland. Ook het IGJ (ook een overheidsinstantie) nam dit advies klakkeloos over net als overkoepelende huisartsen verenigingen als het NHG, van subsidie afhankelijke instanties als het KWF, KIKA, enz., ziekenhuizen en ga zo maar door. Stuk voor stuk instanties en personen die uit eigen vrije wil verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg in Nederland, de morele verplichting op zich genomen hebben en in veel gevallen zelfs een eed afgelegd hebben verzaken hun plicht dus eigenlijk al vanaf 2017 en laten zich (mis!)leiden door een advies dat in werkelijk geen advies is maar een redmiddel om een niet functionerende constructie genaamd BMC en een niet functionerend samenwerkingsverband met Bedrocan uitstel van executie te kunnen verlenen.

 

Medicijnen als Epidiolex worden daarentegen wèl direct goedgekeurd

Intussen worden medicijnen gemaakt door farmaceuten en gemaakt van of met cannabis natuurlijk wel gewoon opgenomen in dit Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Epidiolex is zo’n medicijn en dit wordt geproduceerd door het bedrijf GW Pharma dat ook verantwoordelijk is voor het middel Sativex. Eigenlijk is dat op zich toch wel een opmerkelijk iets want zoveel onderzoek is er niet eens gedaan met Epidiolex maar dat medicijn had natuurlijk al de goedkeuring van het FDA (Amerikaanse controlerende instantie) en dan kun je als Nederlandse overheidsinstantie natuurlijk niet meer weigeren…
Epidiolex mag dus ook gewoon vergoed worden door zorgverzekeraars want op 19 september 2019 is ook een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Epidiolex verleend. Vergelijk dat nu zelf maar eens met de onderzoeken waarin Bedrocan-cannabisproducten centraal staan. De opsomming daarvan is typisch een geval van “twaalf ambachten, dertien ongelukken” oftewel “steeds verschillende baantjes hebben maar in geen enkel baantje succesvol zijn”.

 

Medicinale gebruikers in Duitsland krijgen de Nederlandse Bedrocan cannabis wèl volledig vergoed van zorgverzekeraars

Een andere zeer opvallende tegenstrijdigheid in het Nederlandse beleid is natuurlijk ook dat medicinale gebruikers in bijvoorbeeld Duitsland hun cannabis-medicijn wel gewoon en ook volledig vergoed krijgen van Duitse zorgverzekeraars terwijl hun medicijn in veel gevallen exact dezelfde cannabis is als hetgeen Nederlandse medicinale gebruikers hier in Nederland niet meer vergoed krijgen.

 

Waar gaat het mis in Nederland???

Dus ja… zelfs voor volslagen leken lijkt mij dat de meest prangende vraag in Nederland is waar het mis gaat in de huidige constructie overheid – BMC – Bedrocan of beter gezegd waar ging het mis en waarom is daar geen verandering in gebracht? Je zou denken dat er in al die jaren vragen en kamerstukken in overvloed over zijn geweest dus waarom grijpt de overheid niet in en waarom accepteren wij dit überhaupt nog?

Dat is nog enigszins te begrijpen natuurlijk want “wij” zijn slechts volslagen leken die van de politiek zowel als van zorgverzekeraars, huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellingen et cetera correcte informatie èn correct handelen verwachten…
Persoonlijk denk ik dat we dan nog heel lang kunnen wachten…

En misschien moeten we ook eens iets ondernemen tégen al die “controlerende” overheidsinstanties die elkaar voor het oog tegenwerken ten bate van hun eigen geheime plan, totaal niet transparant en zonder eigen belangen zijn en de gemeenschap alleen maar handen vol geld en veel kopzorgen kosten. Wat als we daar om te beginnen eens onafhankelijke organisaties voor in plaats zetten met echte, onafhankelijke deskundigen die zonder geremd te worden door allerhande belangenverstrengelingen echte wetenschap toe kunnen passen?

 

BRONNEN

Herbeoordeling medicinale cannabis: geen verzekerde zorg (06-11-2017)
Medicinale cannabis niet in basispakket (10-11-2017)
Vijf onderzoeken met Epidiolex volgens EMA (19-09-2019)
Onderzoeken waarin Bedrocan-cannabisproducten centraal staan

Update 2023-01-12 naar aanleiding subsidie aan UMC Utrecht inzake onderzoek Epidiolex

 

 

Cannabis en Sporten

De Dopingautoriteit

Op 1 januari 2019 is de Dopingautoriteit opgericht. Dit gebeurde gelijktijdig met de invoering van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van dopingvrije sport in Nederland. De taken van de Dopingautoriteit worden uitgevoerd in overeenstemming met de Wereld Anti-Doping Code.

Als (top)sporter kun je niet alle geneesmiddelen en supplementen zomaar gebruiken. Er zijn redelijk veel geneesmiddelen die dopinggeduide stoffen bevatten. Doping wordt ook niet altijd bewust gebruikt. Sterker nog, de Dopingautoriteit vermoedt dat een behoorlijk aantal van de dopingovertredingen onbewust is. De meeste verboden middelen staan op de dopinglijst. Ze zijn alleen binnen wedstrijdverband verboden maar vaak lang na gebruik nog op te sporen via de urine.
Ook voeding kan verboden stoffen bevatten. Vlees in China, Mexico, Guatemala en Thailand kan vervuild zijn met de dopingstof clenbuterol. Vlees in Colombia kan boldenon bevatten en in Zuid-Amerikaanse landen kan er cocaïne in kruidenthee zitten.

Ben je een fanatiek sporter en wil je ook echt iets bereiken in jouw tak van sport dan is het dus zaak jezelf goed te informeren over wat wel en niet mag in de topsport!

Dopinglijst

Het Wereld Anti-Doping Programma kent naast de World Anti-Doping Code de zogeheten Internationale Standaarden. Een van die standaarden is de WADAdopinglijst. De Dopinglijst is een verplicht onderdeel van de Code. Om die reden maakt de Dopinglijst als bijlage deel uit van het Nationaal Dopingreglement.

De Dopinglijst geldt voor alle (inter)nationale sportbonden die de Code erkennen. Er is wereldwijd dus maar één dopinglijst en omdat van de dopinglijst niet mag worden afgeweken is de lijst voor alle bonden hetzelfde.

Jaarlijks wordt WADA-dopinglijst op 1 januari van kracht. Als praktisch hulpmiddel maakt de Dopingautoriteit jaarlijks, in samenwerking met de KNMP/Geneesmiddel Informatie Centrum, een Lijst van toegestane middelen bij sportbeoefening. Dat is een praktische lijst met de meest gebruikte geneesmiddelen die soms (onder bepaalde voorwaarden) wel zijn toegestaan en die per aandoening gerangschikt zijn. Daarnaast is er een Verbodenstoffenlijst beschikbaar met een opsomming van stoffen die op de dopinglijst worden genoemd en in Nederland verkrijgbare stoffen met vergelijkbare chemische structuur of vergelijkbare biologische werking.

 

WADA Dopinglijst 2023

Verbodenstoffenlijst 2023

Toegestane geneesmiddelen 2023

 

Over het gebruik van cannabis in de topsport is de Dopinglijst zeer duidelijk:

Alléén CBD (cannabidiol) is toegestaan.

ALLE andere natuurlijke cannabinoïden zijn in principe verboden; cannabis is verboden, alleen voor CBD is een uitzondering gemaakt. Wanneer u als topsporter CBD wilt gaan gebruiken, dan is er één ding waar u goed rekening mee moet houden: Cannabidiol (CBD) is de enige cannabinoïde die is toegestaan. Alle andere cannabinoïden (THC, CBN, CBG etc.) worden nog steeds beschouwd als doping! Dit houdt automatisch in dat ook het gebruik van een CBD olie van natuurlijke oorsprong niet zonder risico is wanneer die olie ook andere cannabinoïden als CBN of THC bevat en ook een olie met als hoofdbestanddeel CBN is vanzelfsprekend verboden. (Bij een controle mag er max. 150 ng/mL van een bepaalde THC metaboliet in de urine aangetroffen worden*.) Vraag daarom dus altijd naar een geverifieerd testrapport bij de aanschaf van CBD olie. 

 

 

BRONNEN:

De Dopingautoriteit 
WADA
Vertaling WADA Dopinglijst 
Cannabinol (CBN) Cross-Reacts with Two Urine Immunoassays Designed to Detect Tetrahydrocannabinol (THC) Metabolite. PubMed 1 mei 2020. 
Podcast The Journal of Applied Laboratory Medicine

 

Voetnoot*

THC is alleen verboden tijdens wedstrijden en alleen wanneer de concentratie van een belangrijke metaboliet van THC in de urine een drempel van 150 ng/ml overschrijdt. Als er vaak cannabis (wiet of hasj) wordt gebruikt kan het wel 6 weken aantoonbaar zijn maar bij de meeste mensen is het binnen 4 weken uit de urine verdwenen. Als je sporadisch een beetje cannabis rookt dan is het na 4,5 dagen al niet meer aantoonbaar. Lichaamsbouw en vetpercentage spelen hier echter ook een rol in, vandaar dat er geen standaard richtlijnen voor gegeven kunnen worden. Tevens is uit onderzoek gebleken dat het gebruik van CBN bij een urineonderzoek voor een zo genoemd vals-positief resultaat kan zorgen.

Laatste update 03-01-2023

De benaming Cannatheek

De herkomst van de naam cannatheek

Voor sommige mensen valt over alles wel te twisten blijkbaar. Zeker wanneer het erover gaat mogelijke concurrentie in diskrediet te stellen hebben wij de afgelopen jaren al verschillende niet bepaald sierende framing-kunststukjes voorbij mogen zien komen. Niet erg slim natuurlijk want dergelijke in onze ogen nogal minderwaardige praktijken zetten niet alleen de veroorzaker(s) van een dergelijke twist in kwaad daglicht maar ook de hele cannabismarkt. Helemaal een onbegrijpelijke handelswijze is zoiets wanneer het tegendeel van het beweerde gewoon online op te zoeken is zoals dat nu dus ook met de benaming cannatheek het geval is.

 

Een goed product verkoopt zichzelf

Vanzelfsprekend is dat in de huidige explosief gegroeide cannabismarkt allang niet meer van toepassing. Consumenten zien door de bomen het bos niet meer en leveranciers moeten er echt wel hard voor werken om klanten naar zich toe te trekken en aan zich te binden. Daar is ook alle begrip voor maar dat toch echt tot op zekere hoogte. Leveranciers die daarbij menen de grenzen van het betamelijke te moeten overschrijden, overschrijden daarmee vanzelfsprekend ook onze grenzen en zijn logischerwijs ook uitgesloten van deelname aan projecten van Stichting VMO.

 

Enkele Feiten 

Over de herkomst van de naam cannatheek is natuurlijk geen absolute zekerheid te krijgen. Cannatheek is een samengesteld woord zoals ook bibliotheek en apotheek. Om die reden kan de naam cannatheek ook niet geregistreerd worden als een merknaam maar dat even terzijde. Zeker is echter wel dat de benaming cannatheek beslist NIET voor het eerst opdook met de oprichting van de inmiddels alweer ter ziele gegane visuele winkel Cannatheek te Enschede. Dit wordt onderstreept door de hieronder volgende data.

27 Oktober 2012 verscheen in onder andere BN DeStem het hieronder geplaatste artikel over de plannen van Dimitri Breeuwer voor een coffeeshop nieuwe stijl genaamd Cannatheek.

Archieffoto ANP

WeSmoke: Terneuzen proeftuin ‘cannatheek’

TERNEUZEN – Terneuzen is een ideale proeftuin voor een ‘cannatheek’, ofwel een non-commerciële coffeeshop.Dat vindt WeSmoke, de landelijke consumentenbond voor cannabisgebruikers.

Bestuurslid Dimitri Breeuwer uit Terneuzen sprak tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen zijn hoop uit dat Terneuzen zich sterk wil maken voor zo’n experiment, vooral omdat volgens hem is aangetoond dat de invoering van de wietpas is mislukt.

Stichting We Smoke is tegenwoordig te vinden onder de naam Cannawijzer
Cannatheek (van de originele productlijn welke inmiddels flink uitgebreid is) is tegenwoordig te vinden onder de naam HempClinic Nederland. 

 

Pechoti Methode – Fabel of Feit?

De Pechoti Methode geniet momenteel grote populariteit op het net. Niet alleen wordt deze methode massaal gedeeld door leveranciers van etherische en medicinale oliën maar ook door zogenoemde informatieve websites zoals Mediwietsite, CNNBS en zelfs opleidingsinstituten hebben dit verhaal aangegrepen om nieuwe alternatieve behandelmethodes te introduceren. Hoogste tijd dus om eens op onderzoek uit te gaan want één belangrijk detail in het verhaal klopt al zeker niet. Er bestaat niet zoiets als een Pechoti klier. Om ons onderzoek te starten zijn we als eerste op zoek gegaan naar de bron, wat feitelijk iedereen zou moeten doen maar wat zoals uit de hype rondom deze hoax (want dat is het, sorry) wel blijkt, zelden gedaan wordt.

 

De bron blijkt een phishing site
CBD olie in je navel druppelen klinkt interessant maar dit is jammer genoeg alleen maar zonde van je (dure) olie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ter onderbouwing van onze bewering nemen we jullie graag mee naar de de website die dit verhaal in omloop gebracht heeft: het zeer dubieuze Quora.com.

Quora is een soort community waar vragenstellers en beantwoorders worden gestimuleerd om zich te registreren. Op het oog heeft de website het karakter van een community maar schijn bedriegt. Het bedrijf Quora is in 2009 in de Verenigde Staten opgericht door twee voormalige werknemers van Facebook, Adam D’Angelo en Charlie Cheever en is er puur voor bestemd privacy-informatie los te krijgen van gebruikers zoals de e-mailadressen van jouw contactpersonen. Quora.com verdiende in 2013 al maandelijks 500.000 dollars aan spam alleen al en wordt alleen maar populairder. De Nederlandse versie is begin 2019 van start gegaan.

Ondanks dat Quora in zoekmachines een zeer slechte naam heeft blijft deze community explosief groeien en voor die groei moet natuurlijk een reden zijn. Die reden is ook niet zo moeilijk te raden. Quora is erop gericht privacy gevoelige informatie te verzamelen en daar valt dus ook onder de vraag in welke onderwerpen bezoekers van Quora geïnteresseerd zijn.
Voor twee oud medewerkers van Facebook is het dan natuurlijk een klein kunstje om een en een bij elkaar op te tellen.

Om nieuwe bezoekers aan te blijven trekken moeten er telkens nieuwe interessante artikelen geplaatst worden en daar worden ook jouw gegevens voor gebruikt. Combineer die informatie met de gedragingen van gebruikers van Google en Facebook, maak daar een spannend verhaal van en succes is gegarandeerd.

 

Gewiektst

Zo kwam de CBD markt in Europa in 2016 in een stroomversnelling en in dat zelfde jaar laaide ook de belangstelling voor alternatieve geneeswijzen waaronder Ayurveda weer op. Quora haakte daar slim op in door een artikel te plaatsen getiteld “What is the purpose of a belly button?“. Zeer slim zelfs want ze hebben er alles aan gedaan het verhaal zo geloofwaardig mogelijk te maken zonder te overdrijven. Zo wordt er niet specifiek gesproken over etherische oliën of CBD olie want dat was de doelgroep en dat zou dus teveel argwaan wekken. In plaats daarvan noemen zij castor olie, ghee en cocosolie, ook bekende medicinale oliën maar die minder snel de indruk wekken dat het een hoax betreft; een verhaal puur ervoor gemaakt zoveel mogelijk gedeeld te worden en op die manier de bezoekersaantallen en daarmee de omzet van Quora nog meer te vergroten.

 

De auteur onder de loep

Dit kun je zelf ook nog checken door je iets meer te verdiepen in de auteur van dit verhaal, Srinewas Sehaipal.
De man op de foto bestaat echt maar of dat werkelijk zijn echte naam is en of hij ook echt dit artikel geschreven heeft daar twijfelen wij toch heel erg aan. Het lijkt er veel meer op dat de man op de foto een centje bijverdiend heeft door zijn foto’s te verkopen aan depositphotos.com want wanneer we de foto op lalen zoeken door Google stuiten we op deze man, ander kapsel, andere bril, kleding en achtergrond maar aan de neus, mond, wenkbrauwen en verdikking op zijn voorhoofd is duidelijk te zien dat het dezelfde man is. Ook het profiel op Quora bevestigt ons vermoeden dat het hier om een nep profiel gaat en waarschijnlijk zelfs om een “social bot”; een speciaal hiervoor ontwikkelde programma dat nep accounts op Facebook, Twitter en andere platformen kan aansturen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met gespecialiseerde software kunnen de operatoren van websites als Quora duizenden van deze valse accounts beheren en hen vertellen wat ze moeten doen. Dit kan de algemene opinie op het web vervormen en vervalsen en discussies op gang brengen die uiteindelijk in hun eigen behoefte voorzien; miljoenen dollars binnen halen.

 

Tot slot de Pechoti Methode

Er bestaat natuurlijk niet zoiets als een Pechoti klier en ook over de methode zoals die in het bewuste artikel beschreven wordt is behalve op websites van olieverkopers en zogenoemde informatieve sites die dit verhaal letterlijk geknipt en geplakt hebben, niets over terug te vinden op het net. Willen oplichters een verhaal geloofwaardig maken dan zijn de meesten echter wel zo slim er toch een kern van waarheid in te verwerken of in ieder geval iets wat daar dicht in de buurt komt.

 

Het bewuste artikel is een Hoax

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook in dit verhaal zit een kern van waarheid. De Pechoti klier bestaat niet maar het gebied achter de navel wordt in bepaalde oosterse geneeswijzen Pechoti, Nabhi en ook wel Dharan genoemd. Andere veel gebruikte gebieden in de Ayurveda zijn de tong, ogen, nagels en de pols. Wanneer Pechoti ingezet wordt voor de behandeling van lichamelijke en energetische aandoeningen worden etherische oliën of kruidenmengsels aangebracht op de huid rondom de navel. In de navel zelf wordt echter weinig tot niets van medicinale oliën opgenomen omdat de huid in de navel voornamelijk bestaat uit lidtekenweefsel wat doordat dit meer bindweefsel dan normale huidlaag is, weinig tot niets op zal nemen.

Wil je het toch proberen dan kan het natuurlijk geen kwaad maar ga zelf ook even op onderzoek voordat je besluit dit soort verhalen te gaan delen.  Nu wordt een bedrijf gespecialiseerd in de handel in privacyinformatie er slapende rijk door, verspillen veel mensen die het minder breed hebben hun (dure) olie en is ook wel terecht de deskundigheid van velen in de CBD sector een discussiepunt.

Dus beste mensen, helaas maar waar: het verhaal over CBD druppelen in je navel, de zogenaamde Pechoti methode is in dit verband beslist een Hoax en kan naar het land der Fabelen.

Team Research VMO
Februari 2020

 

Bronnen
Encyclopaedia of Indian Medicine
Our Inner Ocean, auteur LeCain W. Smith
Syrya Chikitsa, auteur Acharya Satyanand

 

EIHA (European Industrial Hemp Association)

De EIHA treedt op namens circa twintig primaire verwerkers van vezelhennep in de Europese Unie. In Brussel voert de belangenorganisatie de lobby aan om de marktkansen van vezelhennep als plantaardige industriële grondstof over het voetlicht te brengen. Ook tientallen secundair opererende mkb-bedrijven die voor hun productieproces vezelhennep als uitgangsmateriaal gebruiken hebben zich bij de EIHA aangesloten, evenals sympathiserende ondernemingen die de bio-circulaire economie willen stimuleren. Sinds haar oprichting in 2003 is de EIHA uitgegroeid tot een grens- en sectoroverschrijdende belangenorganisatie.

Industrial Hemp: Pulp & Paper, Insulation, Biocomposites & Construction, Food & Feed and Pharmaceuticals, non-profit organisatie.
Website EIHA

Leden
Waarvan uit Nederland:
Dun Agro B.V., HempFlax B.V., Berrico FoodCompagny B.V., Cibiday B.V., Ecologicak Textiles, Healthy Plant Products BV, Pantanova B.V., Smart en Zo B.V., Vandijke Semo B.V., Vlas en Hennep, Vollenberg Investments B.V., Z-Company
Waarbij het opmerkelijk is dat EIHA blijkbaar onderscheid maakt o.a. in “legale” en “illegale” status van leden.

The statute makes a difference between “regular” and “associate” members. While any person or institution can become an associate member, “regular membership is restricted to those legal entities or companies which perform the processing of Hemp straw to fibres and hurds/shives or Hemp raw materials…”

Statuten 
Documenten
Lidmaatschap
Prijs voor lidmaatschap varieert van 350,00 tot 2.200,00 euro per jaar.

 

Wat doet EIHA nog meer?

EIHA is VERANTWOORDELIJK voor het “position paper” dat bedoeld is om richting te geven aan de internationale discussie over heilzame werking die aan CBD wordt toegeschreven. De belangenorganisatie wil zo de Europese CBD-markt bevorderen en verwarrende informatie over de effecten van cannabidiol uit de wereld helpen.
Dit voorstel van EIHA dateert oktober 2016 en komt dus beslist niet onverwacht. Evenals de leden van EIHA zijn ook officiële instanties en andere belanghebbende organen hier al 2,5 jaar van op de hoogte.

De Rechtszaak

In het kader van Transparantie en in het algemeen belang publiceert VMO alle belangrijke stukken betreffende “De Rechtszaak” het liefst direct en volkomen transparant online geheel in overeenstemming met onze doelstelling en intenties.
Echter zijn sinds het begin van de problemen met deze partij zoveel vrijwilligers en ook leden van Stichting VMO dusdanig geïntimideerd en is zowel de naam van Stichting VMO als van verschillende vrijwilligers van VMO dusdanig zwart gemaakt dat wij besloten hebben deze informatie (voorlopig) niet openbaar publiceren.
Echter daar diverse partijen aangezien hun betrokkenheid bij Stichting VMO recht hebben op eerlijke en deugdelijk onderbouwde informatie over het verloop van deze rechtszaken heeft Stichting VMO besloten dat deze informatie beschikbaar dient te zijn voor alle belanghebbenden die door Stichting VMO aldus zo aangemerkt zullen worden. Stichting VMO is er niet verantwoordelijk voor wanneer content door externe partijen aan derden verstrekt wordt.
Zodra er recht gesproken wordt en Stichting VMO niet langer het recht op vrijheid van meningsuiting betwist zal worden zal VMO zoals vanouds en zoals dat van VMO algemeen bekend is volledige transparantie geven in deze.

2017.08.09 Dagvaarding door Knoester en Kuit Advocaten

 

 

RADAR onder de loep

Het TV programma RADAR van AvroTros heeft inmiddels diverse uitzendingen gedaan over CBD olie. RADAR zegt over zichzelf dat het een platform is met een kritische kijk op consumentenzaken maar hoe kritisch is kritisch en in hoeverre staat RADAR werkelijk aan de zijde van de consument? Naar aanleiding van vele verzoeken, vragen en discussies op het Disqus platform waar op uitzendingen van RADAR gereageerd kan worden heeft het team van VMO besloten RADAR maar eens onder de loep te nemen op de bekende VMO manier: eerlijk, transparant en met onderbouwing.

 

Artikelen in dit onderwerp (15)

 

CBD-markt in Nederland: wie naait wie ook al weer?

De CBD markt anno 2019 en wie is wie aan het naaien, welke belangen spelen mee, de marionetten in het spel.. en als bonus ook alvast een tipje van de sluier van deel 2 over hoe de media, advocaten en ook RADAR zich voor de kar van belangenverstrengelingen laten spannen.

Marc van Dinther schreef 7 december 2016 voor de Volkskrant: Wondermiddel CBD is illegaal maar overal te koop. De inspectie (IGJ) laat de verkoop oogluikend toe en grijpt alleen in als ze risico’s signaleert: naast gerenommeerde bedrijven hebben ook tal van kleine bedrijfjes en particulieren zich op de CBD-markt gestort. Hoeveel CBD-olie in Nederland wordt verkocht is onbekend, maar marktleider Jacob Hooy zegt alleen al jaarlijks ‘meer dan honderdduizend’ flesjes te verkopen. CBD is niet geregistreerd als medicijn; de werkzaamheid van het middel is nog onvoldoende onderbouwd.
Volgens cannabisonderzoeker Arno Hazekamp is er in het beleid nu sprake van willekeur. Hij pleit voor duidelijke kwaliteitsregels voor CBD.

 

Nieuwe Novel Foods Verordening

Unielijst van toegelaten nieuwe voedingsmiddelen (Novel Food) daterende 20 december 2017 en opgesteld naar aanleiding van Verordening (EU) 2015/2283 van het Europees Parlement en de Raad van 25 november 2015. Met ingang van 1 januari 2018 is deze nieuwe EU Novel Foods Verordening nr. 2015/2283 van kracht. Novel Foods hebben per deze datum een nieuwe omschrijving gekregen. De toelatingsprocedure voor novel foods is te vinden in artikel 10, de (procedurele) voorwaarden met betrekking tot het Advies van de EFSA inzake de risicobeoordeling van een novel food staan in artikel 11.
Wanneer een novel food wordt toegelaten en opgenomen in de Unielijst, kan de Commissie voorschriften opleggen voor monitoring na het in de handel brengen, teneinde toe te zien op het gebruik van het nieuwe voedingsmiddel om ervoor te zorgen dat de door de EFSA in de risicobeoordeling vastgestelde veilige grenzen niet worden overschreden (artikel 24). (Zie ook publicatieblad van de Europese Unie).

Om CBD op deze lijst te krijgen dient een toelatingsprocedure gestart worden bij EFSA en om daarvoor in aanmerking te komen moet het product aan strenge eisen voldoen. Eisen welke in veler ogen wel heel erg overdreven zijn voor een plant welke al eeuwen lang als een huismiddel voor allerhande kwalen gebruikt wordt. Eisen ook waaraan in de Nederlandse markt zoals we die nu kennen geen enkele leverancier voldoet.

Des te vreemder is het dus ook dat twee van de kartrekkers van het voorstel van EIHA om CBD als Novel Food aan te merken de twee grootste Nederlandse kwekers van industriële hennep zijn die voordat de hype rondom CBD losbarstte geen enkel belang hadden in- en net zo min kennis hadden van- de voedingsmiddelenindustrie: HempFlax en Dun Agro. Waarbij tevens de vraag rijst waarom je een kruid als cannabis (of wiet, van het Engelse weed = “onkruid”) opeens als een voedingsmiddel zou willen classificeren. Wat en wie zitten hier achter?

 

De focus ligt beslist niet op patiëntenbelangen

Een en ander wordt al snel duidelijk uit een interview met Arno Hazekamp, “Cannabis, een bijzonder geneeskruid” in Nederlands tijdsschrift voor fytotherapie, 29e jaargang, nr. 3, zomer 2016. Arno Hazekamp is biofarmaceutisch wetenschapper en als consultant verbonden aan de firma Bedrocan, de enige legale Europese producent van cannabis voor medicinaal gebruik. Als expert in kwaliteitsbepaling van medicinale cannabis en voormalig bestuurslid van de International Association for Cannabinoid Medicines (IACM) is Arno inmiddels internationaal bekend geworden.

Hazekamp doet in dit interview een aantal opmerkelijke uitspraken die wat ons betreft zeer discutabel zijn. De cannabisplant kan volgens hem niet gezien worden als een typisch Nederlands volksgeneeskundig kruid én medicinaal en recreatief gebruik van cannabis zijn volgens hem twee verschillende dingen.

Tevens merkt Hazekamp in dit interview op dat hij de ontstane hype rondom CBD dermate verontrustend vond dat hij met een groep collega’s een apotheek heeft gezocht en gevonden die de magistrale bereiding verantwoord kan doen: Transvaal-Apotheek. Ook daarmee is dus een samenwerkingsverband maar helaas één waar veel mensen na afschaffing van vergoeding van zorgverzekeraars niets aan hebben.

Hazekamp stelt verder dat mensen altijd naar kwaliteitscertificaten moeten vragen bij dit soort producten, opletten waar ze met vragen terecht kunnen en vooral niet anoniem via internet moeten bestellen en daar sluiten wij ons volledig bij aan… maar dat is dan ook het enige!

Het is helaas maar al te duidelijk dat Hazekamp meer voor eigen parochie predikt dan wat anders en slechts voorstander is van de medicinale cannabis van Bedrocan die als enige legaal is op de Europese markt. Op zich is daar niets mis mee wanneer dat jouw visie is maar je kunt niet eisen dat anderen er hetzelfde over denken en al helemaal niet beslissen voor een ander. In Nederland hebben we nog altijd het recht op zelfbeschikking al is daar met deze regering niet veel van te merken. Tevens wordt uit het interview ook meer dan eens duidelijk dat Hazekamp zichzelf ook een soort van controlerende rol in de markt aangemeten heeft. Een zeer dubieuze en zelfs gevaarlijke rol in een illegale markt zoals anno 2019 ook diverse publicaties waaronder verschillende uitzendingen van RADAR bevestigden.

 

Cannabis is een kruidengeneesmiddel maar behoeft een andere behandeling omdat cannabis onder de Opiumwet valt?

Tenslotte wordt in dit interview een belangrijke vraag gesteld:
Wat maakt cannabis anders dan de andere kruidengeneesmiddelen? Waarom zet de overheid zich wel in voor cannabisproducten en niet voor andere kruidengeneesmiddelen?
Het antwoord van Hazekamp was:
Eigenlijk spelen bij alle kruidengeneesmiddelen dezelfde zaken een rol bij de effectiviteit en kwaliteit in relatie tot het complex aan inhoudsstoffen. Omdat cannabis echter onder de Opiumwet valt, zowel in Nederland als ook internationaal, kan alleen via de overheid hier een specifieke ontheffing worden gegeven. Om diezelfde reden kan het ook niet zomaar een zelfzorgmiddel zijn en is de route naar erkend geneesmiddel via de tussenstap van traditioneel kruidengeneesmiddel uitgesloten.

Hazekamp mist hier echter een zeer belangrijk aandachtspunt. CBD wordt vervaardigd uit industriële hennep, een variant van cannabis die erop gekweekt wordt niet psychoactief te zijn. Om die reden mag industriële hennep ook alleen gekweekt worden uit daarvoor bestemde en door de overheid goedgekeurde zaden. Dát onderscheid wordt door de overheid gemaakt en daarmee geeft de overheid dus zelf ook aan dat er sprake is van twee verschillende cannabis-varianten die verschillend beoordeeld worden. De variant industriële hennep is mits uit de daarvoor door de overheid geselecteerde soorten opgekweekt NIET psychoactief en behoort dus NIET thuis in de Opiumwet.*

 

Het recht op zelfbeschikking en verloren vertrouwen

CBD-olie gemaakt uit industriële hennep zou dus gewoon een zelfzorgmiddel moeten kunnen zijn en mensen zouden dit ook gewoon in eigen tuin moeten kunnen kweken wanneer dat hun voorkeur heeft. Het is tenslotte niet aan de wetenschap of aan de overheid om voor mensen te bepalen wat zij prefereren: een huismiddel uit eigen tuin, een zelfzorgmiddel van de drogist, een novel food van de gereguleerde markt of een erkend geneesmiddel van de apotheek wat alleen door big-geregistreerde reguliere deskundigen verstrekt mag worden. Dat bepalen de mensen nog altijd zelf en die keuze is niet alleen een kwestie van persoonlijke voorkeur maar ook van betaalbaarheid en last but not least ook een kwestie van vertrouwen. Vertrouwen wat er niet meer is onder het gros van de bevolking van Nederland.

Ondanks dat het interview van 2016 is en dus al gedateerd hebben wij weinig verandering of verbetering kunnen constateren in het belang van patiënten / gebruikers.

Wat wij wel geconstateerd hebben is dat de strijd nog steeds en zelfs nog erger dan in 2016 ten koste van de patiënten / gebruikers gaat. Medicinale cannabis op recept wordt niet meer vergoed door zorgverzekeraars naar aanleiding van het advies van Zorginstituut Nederland. Huisartsen schrijven minder voor naar aanleiding van het advies van Zorginstituut Nederland. Zorginstituut wat een negatief advies uitbrengt omdat zij van mening zijn dat er te weinig onderbouwde onderzoeken voor handen zijn gedaan met de medicinale cannabis gekweekt in opdracht van BMC door het bedrijf Bedrocan – was Hazekamp daar niet direct bij betrokken destijds en dus mede-verantwoordelijk hiervoor?

En hoe passen de onderzoeken van Hazekamp in het gehele plaatje? Er worden regelmatig conclusies getrokken en resultaten openbaar gepubliceerd door hem maar hoe getest wordt, welke methodes gebruikt worden en op welke merken testresultaten betrekking hebben daar moet het publiek maar naar raden? En dat terwijl Hazekamp ook in dit interview stelt dat mensen altijd naar kwaliteitscertificaten moeten vragen. Wij kregen die al nooit te zien en nu kregen toeschouwers van RADER ze al net zo min te zien. Het minste wat men mag verwachten wanneer je merken/bedrijven openbaar het vuur aan de schenen wilt leggen is dat je je beweringen kunt onderbouwen.

In een uitzending van RADAR kwamen zelfs merken in beeld die daardoor echt wel negatieve publiciteit te verwerken kregen terwijl in die uitzending uit niets op te maken was of die merken wel of niet getest waren. In de US hadden de bedrijven die in beeld waren direct een rechtszaak aangespannen en waren deze bedrijven ook in het gelijk gesteld. Wanneer je daar goed over na denkt zegt dat eigenlijk alles: over het beleid in Nederland, over belangenverstrengelingen en monopolies die koste wat koste in stand gehouden worden en het ergste van al: misbruik.. misbruik van vermeende machtsposities en misbruik van patiënten / gebruikers die absoluut niet meer weten waar ze aan toe zijn, wie ze nog kunnen vertrouwen en hopeloos en gedwongen op zoek moeten blijven naar eerlijke transparante informatie.

Dit zijn natuurlijk situaties die absoluut niet kunnen en zeker voor een zogenaamde wetenschapper is dit NOT DONE en NIET verantwoord.  En dat van een wetenschapper die lobbyt voor de overheid terwijl een van de aandachtspunten volgens de Wet van diezelfde overheid om de War on Drugs te stoppen goede voorlichting één van de eerste vereisten zou moeten zijn.

 

De natte droom van Hazekamp: nog meer regels, nog meer onderdrukking

En de ambities van Hazekamp gingen zelfs nog verder zagen we in de laatste alinea van dit zeer verhelderende interview:
Ik zie de ontwikkelingen rond cannabis als een belangrijke leerweg. Ze laten zien op welke manier ook andere planten, met name de wat sterkere psychoactieve planten of paddenstoelen zoals iboga, ayahuasca, psilocybe’s, peyote, khat en Erythroxylum coca zouden kunnen worden ontwikkeld tot effectieve, wetenschappelijk onderbouwde en maatschappelijk geaccepteerde medicatie. Op dit moment organiseer ik jaarlijks een weeklange masterclass voor cannabisonderzoekers, maar ik zou dit graag verbreden naar meerdere planten. Mijn droom is dat er een complete Master-opleiding komt voor de studie naar psychoactieve planten, met een focus op alles: van politieke zaken via chemisch onderzoek tot aan
medicijnontwikkeling. Zo’n opleiding kan studenten voorbereiden op de maatschappelijke discussie die we over drugs moeten gaan voeren als de huidige war on drugs politiek verleden tijd is.

We kunnen dus nog veel meer regels, wetten en beperkingen tegemoet zien als het aan Hazekamp en collega’s ligt. Nog even en we moeten naar BMC om een vergunning aan te vragen om klaprozen en rode zonnehoed in onze achtertuin te planten. En hoe gaan we dat doen met onkruid zoals wilde veldsla? Dat groeit letterlijk overal en heeft dezelfde werking als opium.
Zie je de krantenkoppen al voor je? “Melding van een illegale kwekerij, gezin op straat gezet en geen kans op vervangende woning. Belandt op de zwarte lijst met als gevolg daarvan baan verloren of problemen met uitkerende instantie, woningbouwcorporaties die onder één hoedje spelen, gemeenten en justitie dito. Levens geruïneerd, overgeleverd aan de voedselbank en behulpzame medemensen die door hen te helpen ook nog grote kans lopen gestraft te worden door dit waanzinnige beleid. En dat alles vanwege VIJF slaplantjes, onkruid wat zelfs in een betegelde tuin nog overlevingskansen weet te benutten.

Overlevingskansen die de bevolking, de patiënten, ontnomen worden.. door overheden, de politiek, de wetenschap en alle andere belanghebbenden die bewust de war on drugs in stand houden

 

In het kader van Transparantie,
Team VMO

Met speciale dank aan Marc van Dinter en de Volkskrant, Wim Best, IGJ, MVO, Tedje van Asseldonk en MMV, EFSA, EIHA, NVWA, het fenomenale researchteam van VMO en last but not least FOK! en Bokt die ons allebei voorstelden een “wie neukt(e) met wie-lijst” te publiceren. Thanks guys maar dat laten we (voorlopig) maar aan de “experts” over 😉

 

Kanttekening* Definitie  van “drugs” (Wikipedia)

Ook wel: narcotica, verdovende middelen, stimulerende middelen, bedwelmingsmiddelen, roesmiddelen, geestverruimende middelen, verboden middelen of dope, is een verzamelnaam voor geneesmiddelen en genotsmiddelen die een meer of minder ‘drogerende’ (verdovende, opwekkende en/of bewustzijnsverruimende) werking hebben en die tot afhankelijkheid, meestal verslaving genoemd, kunnen leiden.
CBD producten vervaardigd uit gecertificeerde industriële hennep-zaden kunnen dus zonder probleem onder de kruidenpreparaten ingedeeld worden. Op de zaden is immers al toezicht op en industriële hennep hoort ook niet op de Opiumlijst te staan. Hop, een andere telg van de Cannabis-familie staat er tenslotte ook niet op en ook van hop wordt menig kopje cannabinoïden-rijke thee van genuttigd, en liefst vers geplukt uit eigen tuin of de vrije natuur.

Volgens het ministerie van Volksgezondheid, verantwoordelijk voor de drugswetgeving, zit er een ‘discrepantie’ in de wetgeving en wordt er gewerkt aan nieuwe regels. Laten we daar dan maar op proosten met een pilsje vervaardigd uit hop en zwaar belast met accijns. Heel wat minder onschuldig dan CBD te merken aan de kater de dag na een avondje stappen maar welke idioot gelooft er anno 2019 nog in dat het beleid om gezondheid en welzijn van de bevolking draait?

Criteria uitsluiting van deelname aan Project Partners in Transparantie

Wanneer wordt een leverancier van deelname uitgesloten?
 1. Aanmelden voor deelname waarbij gebruik wordt gemaakt van een valse naam en/of een zogenaamd nep Facebookaccount.
 2. Het aanleveren van een testrapport met valse naam.
 3. Het aanleveren van een testrapport met vals of niet bestaand adres.
 4. Het aanleveren van een testrapport van een andere leverancier/particulier zonder toestemming van de rechtmatige eigenaar.
 5. Het aanleveren en/of aanhouden van een testrapport wat niet bij het aangeboden product behoort.
 6. Het aanleveren van overige gegevens en/of informatie welke op andere dan bovenstaande punten in strijd is met de algemene voorwaarden van deelname aan het Project Partners in Transparantie.
 7. Het herhaaldelijk niet in acht nemen van de regels in Facebookgroepen en/of de Klachtenprocedure Leveranciers Stichting VMO.
 8. Aantoonbare klachten van klanten betreffende financiële afhandeling waarbij geen bemiddeling mogelijk is gebleken.
 9. Aantoonbare klachten van klanten betreffende ondeskundige informatie, klantonvriendelijk gedrag, gebrek aan service en/of anderzijds.
 10. Negatief testresultaat naar aanleiding van een blinde test.
 11. Reageren niet op verzoek om testrapporten.
Toelichting op de lijst en bovenstaande criteria

Aangezien een groot deel van de markt in (medicinale) cannabisproducten zich afspeelt op Facebook waar voor (potentiële) klanten vaak niet te zien is wie de leverancier of te wel het aanspreekpunt van een Facebookgroep of Facebookpagina is noemt Stichting VMO in bepaalde gevallen de bij Stichting VMO aangemelde naam van de desbetreffende leverancier.

Hiervoor zijn meerdere redenen:

Bij klachten betreffende deelnemende leveranciers kunnen (potentiële) klanten Stichting VMO verzoeken te bemiddelen tussen klant en leverancier mits klachten goed onderbouwd worden. Bij van deelname uitgesloten leveranciers ondernemen wij geen poging daartoe omdat
1) van deelname uitgesloten leveranciers ter kennisgeving vermeld worden op onze website en
2) een van deelname uitgesloten leverancier zelf geen voor Stichting VMO aanvaardbare actie heeft ondernomen om contact en/of deelname te herstellen.

Tevens is het in het verleden meermaals voorgekomen dat klanten na een klacht over een product of onheuse behandeling door een leverancier door deze leverancier geblokt werden op Facebook. Vervolgens bestelden zij bij een andere Facebookgroep of Facebookpagina en moesten bij levering van het product constateren dat zij hetzelfde product ontvangen hadden.

Aangezien de meeste leveranciers werken met vooruitbetaling zouden (potentiële) klanten hier ook meer bedacht op kunnen zijn ware het niet dat leveranciers vaak verschillende betaalmogelijkheden ter beschikking hebben. Het komt dus ook meer dan eens voor dat (potentiële) klanten iets vooruitbetalen maar nooit ontvangen.

Wanneer een klant door een leverancier geblokt wordt op Facebook is het Facebookaccount van de betreffende leverancier voor deze klant niet meer te zien. Ook wanneer deze klant zich aan wil melden voor een Facebookgroep dan kan deze klant niet zien dat het een Facebookgroep is van dezelfde leverancier.
De functie van Facebook om medegebruikers te blokkeren kan daardoor voor klanten zeer nadelig uitpakken en zij kunnen zichzelf op geen enkele manier ertegen behoeden wanneer leveranciers deze blokkeerfunctie op deze wijze willen misbruiken.

In de (medicinale) cannabis markt opereren verschillende leveranciers die er verschillende Facebookpagina’s en Facebookgroepen en ook websites op na houden met allen een andere benaming.
Kamer van Koophandel registratie en contactgegevens ontbreken vaak of beperken zich tot een niet na te gaan 06 nummer.
Ook treffen we regelmatig leveranciers aan die mee proberen te liften op de naam van een bekend bedrijf door die naam voor hun Facebookpagina of Facebookgroep te gebruiken.

Tezamen met de onder punt (a) reeds vermelde leveranciers die gebruik maken van een door Facebook zogenoemd nep account en/of valse naam kan men zich een redelijk beeld vormen hoe het aan toe kan gaan in deze markt en waar (potentiële) klanten mee te maken kunnen krijgen.

Wanneer leveranciers geen valse naam of nep account gebruiken en zich niet verbergen achter groepen en/of pagina’s maar zelf transparant zijn hierin dan worden ze niet genoemd maar die keuze maken deze leveranciers zelf net zoals leveranciers zelf de keuze maken een testrapport in te dienen met daarop een valse naam, een niet bestaand adres of andere informatie die misleiding ten doel heeft.

Stichting VMO heeft er geen enkel belang bij leveranciers in kwaad licht te stellen. Stichting VMO heeft slechts ten doel transparantie te bevorderen in het belang van (potentiële) klanten, patiënten vaak die toch al een uiterst kwetsbare doelgroep in onze samenleving zijn en dat nog vele malen meer in de huidige markt (medicinale) cannabis.

Deze markt is deels gedoogd en deels illegaal waardoor klanten volledig aan hun lot overgeleverd zijn. De gedoogde CBD markt wordt nauwelijks gecontroleerd door NVWA of andere instanties en THC is alleen verkrijgbaar in het illegale circuit waardoor klanten ook geen aangifte durven doen wanneer een leverancier de afspraken niet na komt. Dat het hierbij vaak om grote bedragen gaat staat ook vast. Een zogenaamde RSO kuur varieert in het illegale circuit van 750 tot 3.500 euro en een kuur duurt 90 dagen. Klanten/patiënten die daar hun laatste hoop op gevestigd hebben hebben dat er voor over en verkopen desnoods huis en haard om het te kunnen betalen. Klanten/patiënten die geen hulp meer (kunnen) verwachten van de reguliere geneeskunde en reguliere medicatie.

Aangezien het hier om een zeer grote en uiterst kwetsbare groep gaat die een zeer makkelijke doelgroep is voor leveranciers die blijk geven van minder goede bedoelingen acht Stichting VMO de gegeven informatie voor het welzijn van deze groep in zijn geheel nuttig, gewenst en nodig dan wel het algemeen belang dienende.

Stichting VMO ziet erop toe haar beoordeling te baseren op deugdelijke onderbouwing. De bovenstaande criteria zijn slechts bedoeld als richtlijn om aan te kunnen tonen om welke redenen Stichting VMO een leverancier van deelname uit kan sluiten. Deze criteria hebben vanzelfsprekend ook niets te maken met- en verwijzen op geen enkele wijze naar- strafbare feiten of iets van dien aard omdat daar alleen een rechter over kan oordelen. Insinuaties in die richting nemen we om die reden dan ook niet in behandeling. Wanneer strafbare feiten aan de orde zijn dient men zich tot de daartoe bevoegde instanties te wenden.

Zie ook: wat is er allemaal strafbaar online?

Algemene Voorwaarden Project Partners in Transparantie

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van deelname aan het project Partners in Transparantie. Bij aanmelding via mail stichtingvmo@outlook.com voor dit project geeft u automatisch aan hiermee akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op deelname aan het project Partners in Transparantie van Stichting VMO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden voor deelname (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn ter inzage gepubliceerd op onze website en zijn van toepassing voor de deelnemende leveranciers.

1.2 Het aanvragen van vermelding als deelnemer houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting VMO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting VMO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanmelding voor deelname door Stichting VMO. Stichting VMO is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de deelname te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting VMO dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

2.2 Voor deelname aan het project Partners in Transparantie is het verstrekken van uw echte naam en (adres)gegevens verplicht, tenzij in overleg met Stichting VMO anders wordt overeengekomen. Conform het eerste beginsel volgens de Avg: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verwerking van persoonsgegevens moet in overeenstemming met de wet zijn. Stichting VMO staat wel toe dat op de deelnemerslijst een bedrijfsnaam of paginanaam vermeld wordt mits ook uw echte naam en gegevens bij ons bekend zijn.

2.3 Voor deelname aan het project Partners in Transparantie is het overleggen van verifieerbare, naar waarheid ingevulde update testrapporten verplicht. Stichting VMO neemt geen verantwoording voor de testrapporten inhoudelijk. De verantwoordelijkheid voor testrapporten inhoudelijk en het update aanleveren daarvan liggen ten alle tijden bij de deelnemer zelf.

2.4 Stichting VMO accepteert in principe testrapporten van alle bedrijven/instanties die deze aanbieden op de markt, tenzij een bedrijf/instantie zelf anders beslist.

2.5 Stichting VMO is gerechtigd testrapporten te weigeren wanneer niet aan punt 2.2, 2.3 en/of 2.4 voldaan wordt.

4. Annuleringen

4.1 Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding met opgave van redenen geannuleerd kan worden. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke deelnemers.

4.3 Indien testrapporten niet update gepubliceerd worden, of een deelnemer op andere wijze in gebreke is, is Stichting VMO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Condities Social Media platvormen

6.1 Stichting VMO beheert diverse Facebookgroepen ten behoeve van leden/patiënten. Deze groepen zijn bedoeld voor het delen van informatie, mededelingen, en andere aan de doelstelling van de groep verwante onderwerpen voor en door leden onderling. Groep Vergelijking Medicinale Olie is tevens het platform voor deelnemende leveranciers om informatie over hun producten, testrapporten en andere van belang zijnde relevante informatie te verstrekken. Om de Facebookgroepen voor iedereen aantrekkelijk en interessant te houden gelden een aantal regels. Deelname aan deze groepen betekent automatisch dat u akkoord bent met deze regels.

7. Elektronische communicatie en bewijs

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen deelnemers en Stichting VMO (dan wel door deelnemers ingeschakelde derden), is Stichting VMO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting VMO.

7.2 De administratie van Stichting VMO geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Alle informatie welke door deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk.

8.2 Al hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt is vertrouwelijk. Deelnemers maken daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting VMO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanmelding op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting VMO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting VMO kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting VMO in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting VMO vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Copyright voor publicaties op de website van Stichting VMO berusten bij Stichting VMO evenals het eigendomsrecht van het foldermateriaal.

11. Toepasselijk recht en bevoegde persoon

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Stichting VMO, december 2018