Algemene Voorwaarden Project Partners in Transparantie

Hier vindt u de Algemene Voorwaarden van deelname aan het project Partners in Transparantie. Bij aanmelding via mail stichtingvmo@outlook.com voor dit project geeft u automatisch aan hiermee akkoord te gaan.

1. Toepasselijkheid

1.1 Op deelname aan het project Partners in Transparantie van Stichting VMO zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Voorwaarden voor deelname (hierna: Voorwaarden) van toepassing. Deze Voorwaarden zijn ter inzage gepubliceerd op onze website en zijn van toepassing voor de deelnemende leveranciers.

1.2 Het aanvragen van vermelding als deelnemer houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Stichting VMO worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Stichting VMO ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

2. Overeenkomst

2.1 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw aanmelding voor deelname door Stichting VMO. Stichting VMO is gerechtigd aanmeldingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de deelname te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een aanmelding niet wordt geaccepteerd, deelt Stichting VMO dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de aanmelding.

2.2 Voor deelname aan het project Partners in Transparantie is het verstrekken van uw echte naam en (adres)gegevens verplicht, tenzij in overleg met Stichting VMO anders wordt overeengekomen. Conform het eerste beginsel volgens de Avg: persoonsgegevens moeten worden verwerkt op een wijze die ten aanzien van de betrokkene rechtmatig, behoorlijk en transparant is. Verwerking van persoonsgegevens moet in overeenstemming met de wet zijn. Stichting VMO staat wel toe dat op de deelnemerslijst een bedrijfsnaam of paginanaam vermeld wordt mits ook uw echte naam en gegevens bij ons bekend zijn.

2.3 Voor deelname aan het project Partners in Transparantie is het overleggen van verifieerbare, naar waarheid ingevulde update testrapporten verplicht. Stichting VMO neemt geen verantwoording voor de testrapporten inhoudelijk. De verantwoordelijkheid voor testrapporten inhoudelijk en het update aanleveren daarvan liggen ten alle tijden bij de deelnemer zelf.

2.4 Stichting VMO accepteert in principe testrapporten van alle bedrijven/instanties die deze aanbieden op de markt, tenzij een bedrijf/instantie zelf anders beslist.

2.5 Stichting VMO is gerechtigd testrapporten te weigeren wanneer niet aan punt 2.2, 2.3 en/of 2.4 voldaan wordt.

4. Annuleringen

4.1 Na aanmelding geldt een bedenktermijn van 14 dagen waarbinnen de aanmelding met opgave van redenen geannuleerd kan worden. Dit geldt voor zowel particuliere als zakelijke deelnemers.

4.3 Indien testrapporten niet update gepubliceerd worden, of een deelnemer op andere wijze in gebreke is, is Stichting VMO gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

6. Condities Social Media platvormen

6.1 Stichting VMO beheert diverse Facebookgroepen ten behoeve van leden/patiënten. Deze groepen zijn bedoeld voor het delen van informatie, mededelingen, en andere aan de doelstelling van de groep verwante onderwerpen voor en door leden onderling. Groep Vergelijking Medicinale Olie is tevens het platform voor deelnemende leveranciers om informatie over hun producten, testrapporten en andere van belang zijnde relevante informatie te verstrekken. Om de Facebookgroepen voor iedereen aantrekkelijk en interessant te houden gelden een aantal regels. Deelname aan deze groepen betekent automatisch dat u akkoord bent met deze regels.

7. Elektronische communicatie en bewijs

7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van gegevens en berichten ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen deelnemers en Stichting VMO (dan wel door deelnemers ingeschakelde derden), is Stichting VMO niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting VMO.

7.2 De administratie van Stichting VMO geldt als volledig bewijs van het bestaan, de inhoud en de uitvoering van de overeenkomst met de deelnemer in een eventuele gerechtelijke procedure, tot op tegenbewijs door de partij, die zich beroept op het feit dat het bewijs niet betrouwbaar is.

8. Vertrouwelijkheid

8.1 Alle informatie welke door deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk.

8.2 Al hetgeen besproken wordt en over en weer aan informatie wordt verstrekt is vertrouwelijk. Deelnemers maken daarvan geen gebruik of misbruik ten eigen of andermans nutte.

9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Stichting VMO in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw aanmelding op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Stichting VMO gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Stichting VMO kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

10. Diversen

10.1 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Stichting VMO in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Stichting VMO vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.2 Copyright voor publicaties op de website van Stichting VMO berusten bij Stichting VMO evenals het eigendomsrecht van het foldermateriaal.

11. Toepasselijk recht en bevoegde persoon

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Stichting VMO, december 2018

Van deelname uitgesloten leveranciers

 • 123CBD.nl 
 • Antwerpen • CBD-pasta infogroep – Healthgroup
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Bastiaan Soral h.o.d.n. Gezond van Toen, Sense2Oil, Sensi-Oil, THC-olie.nl, Pure Love THC CBD
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s en pagina’s
  IPA-producent
 • Bechamp★Warburg University (HG) – Healthgroup
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten* , diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Betina Kok h.o.d.n. THC Wietolie, ?
  IPA-producent
 • Cannabisapotheek powered by Juristenbureau
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Cannabis voor Crohn
 • Cannadruppels / Thc Olie / Wietolie Nederland
  Bart van Hattem, Desiree Costa, diverse en wisselende fake-identiteiten*
  IPA-producent
 • CannaOil
  Remo Nijenhuis
 • Cannatheek
  Remo Nijenhuis
 • Cannaz.nl / Cannabiservaringen.nl
 • Cannibe.com – Cannibe.eu
  IPA-producent
 • CBD4ALL
 • CBDbloemen.nl
  Remo Nijenhuis
 • CBD-olie-pasta infogroep Nederland en Belgie
  Barbara van Helmond
 • CBDOriginal.nl
 • CBD op maat Zuiver/Biologisch/ Lifestyle
 • CC Experts Online
 • De beste CBD
  Ingrid van Dam
 • De CBD Concurrent
  Remo Nijenhuis
 • De Wietzaak
 • Dewonderenvancbdolie.nl / Equicanna.nl
 • Dutch Natural Healing (DNH)
  Lars Opdam
 • Frans Groen (fake-identiteit*)
  H.o.d.n. CannaOil, Cannatheek, Wietolie Werkt
 • Green Eagle
 • GYOFM
 • Health-treatments.com
 • Hemp university (HG) – Healthgroup
  Vincent van den Eijnde (reseller DNH)
  Diverse fake-identiteiten*, diverse website’s, pagina’s en groepen
 • Jacob Hooy
 • Jacobus Ko Trakzel
  a.k.a. Ronald Keplinger (fake-identiteit*)
  IPA-producent  
 • Kruidvat Eigenmerk
 • Lars Opdam h.o.d.n. Dutch Natural Healing (DNH), Ultima Flora,
 • Leefbewust.nu
 • LucoVitaal
 • Medi-Wiet – cbdshop.nl
  Wernard Bruining
 • Nacuro.com – OPCA.nl – Nova Research – Nova Inventions – DNH
  Steven Ruiter h.o.d.n. Steven Cassini
 • Nelleke Bakker
 • PolderCannabis
 • Pure Vida – buypurevida.co
 • Reishi 
 • Remo Nijenhuis h.o.d.n. CannaOil, Cannatheek, Wietolie Werkt
 • SuverNuver – socialclub.frl
 • Gezond van Toen / Sence2Oil / Sensi-Oil / THC-olie.nl / Pure Love THC CBD
 • Bastiaan Soral
  Diverse fake-identiteiten* en diverse website’s en pagina’s
  IPA-producent
 • THC-olie.nl / Hulplijnonline.nl (= Brekendnieuws.nl)
 • THC Wietolie
  Betina Kok
  IPA-producent
 • Trudy Schuur
 • Ultima Flora
  Lars Opdam h.o.d.n. Dutch Natural Healing (DNH)
 • Wietloket.com (voorheen Wietbon.nl) / Worthsbrough Wietolie
  IPA-producent
 • Wietolie Werkt
  Frans Groen (fake-identiteit*) Remo Nijenhuis

 

Van deelname uitgesloten leveranciers:
Dit zijn leveranciers die duidelijk aangeven niet aan testrapporten te willen doen en/of geen deel willen nemen aan deze Transparantielijst of om andere reden van deelname uitgesloten zijn.

Zie ook:
De criteria voor meer informatie.
De voorwaarden voor deelname aan Project Partners in Transparantie.
Lijst Transparante Leveranciers / Partners in Transparantie

Wordt aan gewerkt:
Voorbeelden uit de praktijk
Waarop letten bij de keuze van een leverancier

 

Werken (of werkten) niet met testrapporten
Leveranciers die aangeven niet met testrapporten te willen werken en leveranciers die aangeven wel te testen maar deze testrapporten bij vraag ernaar niet verstrekken. Aangezien VMO van mening is dat klanten recht erop hebben te weten wat ze innemen en het Project Partners in Transparantie gebaseerd is op het werken met testrapporten worden deze leveranciers ook opgenomen in bovenstaande lijst. Al dan niet werken met testrapporten is altijd de keuze van de betreffende leveranciers zelf en dient door potentiële klanten dus vanzelfsprekend ook zwaar mee te wegen in het bewust maken van hun keuze met welke leverancier zij in zee willen gaan. Tenslotte zit niemand erop te wachten honderden euro’s neer te tellen voor een flesje hennepzaadolie waar je in de plaatselijke supermarkt een paar euro voor betaalt.

Verifieerbare testrapporten
Vanaf aanvang van het project Partners in Transparantie is dit project gebaseerd op verifieerbare testrapporten. Dit wil zeggen dat VMO een testrapport moet kunnen verifiëren bij het bedrijf wat- of de persoon die dit testrapport uitgeschreven heeft. Het testen van cannabisproducten is in Nederland helaas verboden en dat maakt dat VMO geen eisen kan stellen aan bedrijven en/of personen die testen. Of een bedrijf/persoon een KvK inschrijving heeft is voor VMO om die reden van ondergeschikt belang wanneer het bedrijf/die persoon bij VMO bekend is en er een goed contact is. Dit contact is onder andere nodig om testrapporten te kunnen verifiëren.
Het spreekt voor zich dat het niet de intentie van VMO is de schaarse mogelijkheden voor deze markt om te kunnen testen nog meer te beperken. Valt het contact met een bedrijf/persoon om wat voor reden dan ook weg dan zal VMO hier echter transparant over zijn voor zover VMO dat mede gezien de illegaliteit en privacy van betrokken personen mogelijk en wenselijk acht. Zijn testrapporten niet verifieerbaar en/of blijkt dit achteraf het geval te zijn dan voldoet de betreffende leverancier niet aan de voorwaarden van deelname en wordt de betreffende leverancier (alsnog) van deelname uitgesloten. Hetzelfde is van toepassing wanneer testrapporten (achteraf) vervalst blijken te zijn en/of zonder medeweten van de oorspronkelijke leverancier gebruikt (blijken te) zijn. VMO voelt zich niet verplicht daarover te communiceren met degene die het testrapport bij VMO aangeboden heeft wanneer vast staat dat een niet verifieerbaar testrapport met voorbedachte rade aangeboden wordt of werd en daardoor bewust in strijd met de voorwaarden van deelname gehandeld is.

Persoonsnamen
Persoonsnamen worden uitsluitend genoemd wanneer dat VMO dat noodzakelijk acht om misverstanden te voorkomen. Dat wil zeggen:
wanneer de betreffende persoon particulier verhandelt
en/of wanneer de betreffende persoon gebruik maakt van meerdere identiteiten/accounten
en/of de betreffende persoon handelt onder de naam van diverse bedrijfsnamen/websites/pagina’s en/of groepen
en/of de betreffende persoon handelt via websites/pagina’s en/of groepen waar niet de benodigde contactinformatie op vermeld wordt,
en/of andere personen door middel van samenwerkingsverbanden in verband gebracht kunnen worden met bepaalde handelingen van één bepaalde betreffende in deze lijst genoemde persoon.

Gedrag
Bij deelname aan en/of gebruikmaking van de diensten van Stichting Vergelijking Medicinale Olie – Stichting VMO gaat men automatisch akkoord met de meest fundamentele en universele waarden en normen. Wat in het dagelijks leven in strijd is met de wet is wanneer men gebruik maakt van de platformen van VMO vanzelfsprekend net zo in strijd met de wet. Online gelden net zo vanzelfsprekend ook dezelfde normen en waarden.
Helaas is de ervaring van VMO dat veel internetgebruikers hier blijkbaar toch iets anders over denken. VMO ziet er geen belang in moraal te prediken mede omdat de illegaliteit van de markt maakt dat er gewerkt wordt met aliassen en door VMO zo genoemde fake-identiteiten. Deze zogenoemde fake-identiteiten worden om die reden alleen op bovenstaande lijst vermeld wanneer de betreffende personen in strijd met de meest fundamentele en universele waarden en normen gehandeld hebben. Waarden en normen die VMO nog eens benadrukt in de Algemene Voorwaarden Project Partners in Transparantie, de Criteria uitsluiting van deelname aan Project Partners in Transparantie en last but not least de Regels voor deelname aan de platformen van VMO op Social Media.
Simpel gezegd komt het er dus op neer dat VMO gedragingen als bedrog, vervalsingen, smaad, laster, intimidatie, bedreigingen, aanzetten tot haat enzovoort niet tolereert en personen die zich hieraan “schuldig maken” verwijdert en wanneer VMO dit conform de doelstelling nodig acht ook vermeldt op bovenstaande lijst. Dit is slechts een aanduiding waarom dergelijke personen/bedrijven door VMO uitgesloten zijn voor deelname aan de projecten van VMO. Een en ander zegt niets over mogelijke strafbare feiten. Daar kan en wil VMO zich niet over uiten. Daarover kan alleen een rechter uitspraak doen. Worden er mogelijke strafbare feiten geconstateerd dan raadt VMO ten stelligste aan daarover contact op te nemen met justitie want ook al is dit een illegale markt, ook in deze markt gelden dezelfde wetten en kan een leverancier die bijvoorbeeld niet levert terwijl er wel betaald is net zo op zijn/haar verantwoordelijkheden gewezen worden als in de legale markt.

IPA producenten
Producenten die voor de bereiding van cannabisextracten IPA gebruiken. Propan-2-ol, isopropanol, isopropanol oftewel isopropylalcohol is een secundaire alcohol die voor reiniging en ontsmetting wordt gebruikt. IPA is geen drinkbare alcohol.
IPA wordt ook wel onder harde alcohol ingedeeld. Andere voorbeelden van harde alcohol zijn SD Alcohol (Specialy Denaturated alcohol), Methanol/Methylalcohol, Propyl alchol/ Propanol, Butylalcohol/Butanol. IPA heeft bovendien de neiging zich in het menselijk lichaam op te stapelen, mede door de giftigheid van zijn eigen oxidatieproduct: acetone (m.a.w. het produceert aceton in het lichaam). Voor het gemak vat VMO al deze sterk irriterende en giftige oplosmiddelen samen onder de noemer IPA en dringt er bij producenten met klem op aan deze middelen niet te gebruiken voor het vervaardigen van extracten voor medicinaal gebruik!

*Fake-identiteit
Fake-identiteit wil voor vermelding in deze lijst zeggen een nep-Facebookaccount wat Facebook ondanks meldingen in tact laat. Aangezien Facebook bij een melding van een mogelijk nep-account het desbetreffende account sluit en de gebruiker van dat betreffende account zich dient te verifiëren om het account weer in gebruik te kunnen nemen zijn wij van mening dat dit een betere benaming is. De gebruiker heeft er “bewijs” voor moeten overleggen om aan te tonen dat hij/zij werkelijk die persoon is en faked met succes een identiteit. Daar zoiets meestal niet met goede bedoelingen gedaan wordt én Facebook blijkbaar niet ingrijpt zal men hier zelf bedacht op moeten blijven en vermelden wij het t.z.t. ook wanneer dergelijke accounten bij ons bekend zijn.

 

Algemene Voorwaarden
Een universele menselijke beschaving kan alleen voortkomen uit de innerlijke beschaving van de individuen waar zij uit bestaat. Bij deelname aan en/of gebruikmaking van de diensten van Stichting Vergelijking Medicinale Olie – Stichting VMO gaat men automatisch akkoord met de meest fundamentele en universele waarden en normen, waar al onze overige waarden en normen uit voortkomen. Wanneer deze waarden en normen niet in acht genomen worden betekent dit onherroepelijke verwijdering. (*)

Partners in Transparantie

Transparante Leveranciers


vergelijkingmedicinaleolie.org

Let op: Zowel Testrapporten als Transparantielijst als de op onze website gegeven informatie is ten alle tijden een momentopname. Het is aan de leveranciers zelf hoe zij hiermee om wensen te gaan en hun Testrapportenpresentatie update houden. Dankzij deelnemers en consumenten en hun bereidheid ervaringen aan ons team terug te koppelen zijn wij in staat deze lijst update te houden. Onze dank hiervoor: Samen staan we Sterk!

 

Algemene Voorwaarden voor Deelname
Een universele menselijke beschaving kan alleen voortkomen uit de innerlijke beschaving van de individuen waar zij uit bestaat.
Bij deelname aan en/of gebruikmaking van de diensten van Stichting Vergelijking Medicinale Olie – Stichting VMO gaat men automatisch akkoord met de meest fundamentele en universele waarden en normen, waar al onze overige waarden en normen uit voortkomen. Wanneer deze waarden en normen niet (*) in acht genomen worden betekent dit onherroepelijke verwijdering.

 

Van deelname uitgesloten leveranciers

Disclamer

Stichting VMO, hierna te noemen VMO, verleent u hierbij toegang tot haar website vergelijkingmedicinaleolie.org onderdeel Partners in Transparantie. VMO spant zich in om de inhoud van haar website en platformen zo actueel mogelijk te houden. Ondanks onze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De op VMO platformen aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze informatie kan op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van VMO. Voor op vergelijkingmedicinaleolie.org en aanverwante platformen opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan VMO nimmer aansprakelijkheid aanvaarden. De inhoud van VMO Platformen is beschikbaar onder de Creative-Commonslicentie Naamsvermelding 3.0 Nederlands, tenzij anders aangegeven.

Publicaties

 

TITEL
3D Printing and Additive Manufacturing
Advances in Preschool Psychopharmacology
Advances in Tissue Engineering, Volume 1: Angiogenesis
Advances in Tissue Engineering, Volume 2: Stem Cells
Advances in Wound Care
Advances in Wound Care, Volume 1
Advances in Wound Care, Volume 2
AIDS Patient Care and STDs
AIDS Research and Human Retroviruses
Alternative and Complementary Therapies
Antioxidants & Redox Signaling
Applied In Vitro Toxicology
ASSAY and Drug Development Technologies