Zorginstituut Nederland beslist over vergoeding medicinale cannabis ???

Over Zorginstituut Nederland

Iedereen die in Nederland woont of werkt is verplicht om een zorgverzekering te hebben. Zorginstituut Nederland is een overheidsorganisatie met als belangrijkste taak het samenstellen van het basispakket van de zorgverzekering. Hierbij maken we ingewikkelde, maar noodzakelijke keuzes om ervoor te zorgen dat iedereen in Nederland goede zorg kan krijgen. Nu en in de toekomst.

 

Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS)

Alleen extramurale geneesmiddelen die zijn opgenomen in het GVS worden vergoed vanuit het basispakket. De hoogte van de vergoeding hangt af van de lijst waarop ze worden geplaatst. Onderling vervangbare geneesmiddelen worden geclusterd op bijlage 1A. Hierbij kan een vergoedingslimiet gelden. Unieke geneesmiddelen komen op bijlage 1B. De geneesmiddelen op deze lijst hebben geen vergoedingslimiet. Er kunnen ook nog nadere voorwaarden aan de vergoeding worden gesteld. In dat geval wordt een middel ook op bijlage 2 geplaatst. Voor dit geneesmiddel vraagt de fabrikant plaatsing op lijst 1B.

Bekijk het filmpje voor meer uitleg over hoe Zorginstituut Nederland de beoordeling van geneesmiddelen aanpakt.

 

Zorginstituut Nederland is dus ook de instantie die moet beslissen over het al dan niet toelaten van medicinale cannabis in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem.

 

Vergoeding door zorgverzekeraars

Tot 2017 werd medicinale cannabis door veel verzekeraars nog gewoon vergoed uit het basispakket. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis stopte echter per 1 januari 2017 met het vergoeden van medicinale cannabis aan verzekerden. Verzekerden die in 2016 nog gewoon aanspraak konden maken op deze vergoeding, ontvingen nog tot 1 juli 2017 geld om deze pijnstiller te kunnen bekostigen en werden daarna letterlijk aan hun lot over gelaten.

Bij navraag aan het Zorginstituut Nederland kregen wij na veel heen en weer gebel en gemail medio halverwege 2018 een (na veel later zou blijken} standaardmail retour met de hier volgende tekst.

Hartelijk dank voor uw bericht. Wij kunnen ons voorstellen dat u van mening bent dat medicinale cannabis vergoed moet worden vanuit het basispakket van de zorgverzekering.

Een belangrijk uitgangspunt voor de inhoud en omvang van zorg is dat zorg onder andere moet voldoen aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’. Klik hier voor meer informatie.  Zorg, en dus ook een specialistisch geneesmiddel, die voldoet aan de ‘stand van de wetenschap en praktijk’ komt in beginsel voor vergoeding vanuit de basisverzekering in aanmerking. Tegelijk is van belang dat het basispakket betaalbaar blijft voor iedereen. Om dat te kunnen waarborgen, is essentieel dat zorg die vanuit het basispakket wordt vergoed noodzakelijk is, en ook bewezen effectief.

Medicinale cannabis voldoet momenteel niet aan het wettelijke criterium van rationele farmacotherapie. Het kan dan ook niet vanuit de basisverzekering vergoed worden. Er is op dit moment onvoldoende bewijs voor de werkzaamheid in de praktijk van cannabispreparaten. Wel is er sinds kort een goed placebo-preparaat dat met name geschikt is om gecontroleerde studies met de plantaardige producten van het BMC te doen. Binnen een beperkt aantal lopende studies maken onderzoekers inmiddels gebruik van deze placebo. Het is te verwachten dat op deze manier de komende jaren meer en betere studies beschikbaar komen, op basis waarvan het Zorginstituut een eventuele beoordeling kan doen.

Volgens het Zorginstituut is het nu nog te vroeg om een formele beoordeling te doen over de mate waarin deze producten voldoen aan “de stand van de wetenschap en praktijk”. Die zou potentieel tot de conclusie “geen stand van de wetenschap en praktijk” kunnen leiden. Nu is het nog zo, dat sommige zorgverzekeraars de cannabispreparaten vergoeden in hun aanvullende pakketten. Een geactualiseerd, formeel negatief oordeel zou ertoe kunnen leiden dat verzekeraars deze mogelijkheid niet meer aanbieden.
Zie voor meer informatie, waaronder het rapport: Herbeoordeling medicinale cannabis: geen verzekerde zorg en Medicinale cannabis niet in basispakket

Ideaal is de huidige situatie niet. Veel patiënten die zich afhankelijk achten van medicinale cannabis, blijven aangewezen op financiering uit eigen portemonnee. Mogelijk kan het Zorginstituut over enkele jaren, als er beter onderzoek beschikbaar is, met meer kans op een helder resultaat een formele beoordeling uitvoeren.

Graag verwijzen wij u naar  Bureau voor Medicinale Cannabis. Het Bureau voor Medicinale Cannabis (BMC) is als overheidsorganisatie verantwoordelijk voor de productie van cannabis voor medicinale en wetenschappelijke doeleinden.

 

In 2003 is voor het eerst aan het Zorginstituut (toen CVZ) gevraagd of het gebruik van medicinale cannabis beschouwd kan worden als effectieve medicatie. De conclusie was toen dat de resultaten van onderzoek onvoldoende zijn om van een bewezen werkzaamheid van de therapeutische toepassing van medicinale cannabis te kunnen spreken. Begin 2016 heeft het Zorginstituut een check van de toen beschikbare wetenschappelijke publicaties gedaan. Het Zorginstituut kwam tot de conclusie dat het wetenschappelijk bewijs niet wezenlijk is verbeterd en heeft het standpunt uit 2003 herbevestigd.

 

Medicinale cannabis in de praktijk

In de praktijk mag alleen de cannabis in opdracht van de Nederlandse overheid gekweekt door het bedrijf Bedrocan medicinale cannabis genoemd worden. In theorie komt het er echter op neer dat alleen cannabis van farmaceutische kwaliteit in aanmerking kan komen voor de omschrijving “medicinaal”. In principe zou medicinale cannabis dus ook door willekeurig welk ander farmaceutisch bedrijf gekweekt en bewerkt kunnen worden maar dat wordt tegen gewerkt door de Nederlandse overheid die het monopolie tot nu toe zeer strak in eigen handen weet te houden.

Medicinale cannabis werd in beginsel ook alleen vergoed wanneer deze afkomstig was van het bedrijf Bedrocan. In de loop der jaren zorgden rechtspraken ervoor dat medicinale gebruikers ook hun eigen kweek bij zorgverzekeraars vergoed konden krijgen en in sommige gevallen zelfs hun kweekbenodigdheden konden declareren. Tegelijkertijd echter werd de constructie BMC (de overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor de kwaliteit en levering van Nederlandse medicinale cannabis) onder de loep genomen omdat de verkoop van Bedrocan produkten ver beneden peil was en de doelstelling van BMC nog niet in de verste verte behaald werd.

Er moest dus iets ondernomen worden. En toen gebeurde er iets wonderlijks. De ene overheidsinstantie bond openlijk de strijd aan met de andere overheidsinstantie: het Zorginstituut Nederland gaf aan de medicinale cannabis van het BMC af te keuren voor opname in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem wegens gebrek aan bewijs over de werking ervan. Vanzelfsprekend was dit alleen maar een toneelspel en doorgestoken kaart want het BMC lag al jaren onder vuur in kamervragen wegens niet nakomen van afspraken en het Zorginstituut was daar als collega overheidsinstantie vanzelfsprekend ook al jaren van op de hoogte maar voor de medicinale gebruikers die hun medicijn tot dan toe nog vergoed kregen was dit natuurlijk een ware ramp want welke keuze hadden zij nog? Terugvallen op de reguliere opiaten of het illegale circuit induiken voor een oplossing? Begrijpelijk dus dat er vele protesten en smeekbedes volgden op deze beslissing maar de overheid en het Zorginstituut bleven keihard.

 

Misleidingstruck van de overheid met medicinale gebruikers als inzet

Alhoewel… zoals we het al eerder benoemden was de hele commotie die door die twee overheidsinstanties in het leven werd geroepen een toneelspel, een schouwspel opgevoerd speciaal voor het publiek. Het Zorginstituut Nederland bepaalt inderdaad in samenwerking met andere instanties of een medicijn al dan niet toegelaten mag worden in het Geneesmiddelenvergoedingssysteem maar het Zorginstituut Nederland is daarnaast slechts een adviesorgaan en kan dus ook alleen maar advies uitbrengen.

Wettelijk is er echter helemaal niets veranderd door die bekendmaking van Zorginstituut Nederland. Zorgverzekeraars vergoedden medicinale cannabis tot 2017 en in principe hadden zij daar gewoon mee door mogen gaan na die bekendmaking van het Zorginstituut Nederland. Zorgverzekeraars maakten die keuze dus geheel op eigen houtje naar aanleiding van het advies van het Zorginstituut Nederland. Ook het IGJ (ook een overheidsinstantie) nam dit advies klakkeloos over net als overkoepelende huisartsen verenigingen als het NHG, van subsidie afhankelijke instanties als het KWF, KIKA, enz., ziekenhuizen en ga zo maar door. Stuk voor stuk instanties en personen die uit eigen vrije wil verantwoordelijk zijn voor de gezondheidszorg in Nederland, de morele verplichting op zich genomen hebben en in veel gevallen zelfs een eed afgelegd hebben verzaken hun plicht dus eigenlijk al vanaf 2017 en laten zich (mis!)leiden door een advies dat in werkelijk geen advies is maar een redmiddel om een niet functionerende constructie genaamd BMC en een niet functionerend samenwerkingsverband met Bedrocan uitstel van executie te kunnen verlenen.

 

Medicijnen als Epidiolex worden daarentegen wèl direct goedgekeurd

Intussen worden medicijnen gemaakt door farmaceuten en gemaakt van of met cannabis natuurlijk wel gewoon opgenomen in dit Geneesmiddelenvergoedingssysteem. Epidiolex is zo’n medicijn en dit wordt geproduceerd door het bedrijf GW Pharma dat ook verantwoordelijk is voor het middel Sativex. Eigenlijk is dat op zich toch wel een opmerkelijk iets want zoveel onderzoek is er niet eens gedaan met Epidiolex maar dat medicijn had natuurlijk al de goedkeuring van het FDA (Amerikaanse controlerende instantie) en dan kun je als Nederlandse overheidsinstantie natuurlijk niet meer weigeren…
Epidiolex mag dus ook gewoon vergoed worden door zorgverzekeraars want op 19 september 2019 is ook een in de hele EU geldige vergunning voor het in de handel brengen van Epidiolex verleend. Vergelijk dat nu zelf maar eens met de onderzoeken waarin Bedrocan-cannabisproducten centraal staan. De opsomming daarvan is typisch een geval van “twaalf ambachten, dertien ongelukken” oftewel “steeds verschillende baantjes hebben maar in geen enkel baantje succesvol zijn”.

 

Medicinale gebruikers in Duitsland krijgen de Nederlandse Bedrocan cannabis wèl volledig vergoed van zorgverzekeraars

Een andere zeer opvallende tegenstrijdigheid in het Nederlandse beleid is natuurlijk ook dat medicinale gebruikers in bijvoorbeeld Duitsland hun cannabis-medicijn wel gewoon en ook volledig vergoed krijgen van Duitse zorgverzekeraars terwijl hun medicijn in veel gevallen exact dezelfde cannabis is als hetgeen Nederlandse medicinale gebruikers hier in Nederland niet meer vergoed krijgen.

 

Waar gaat het mis in Nederland???

Dus ja… zelfs voor volslagen leken lijkt mij dat de meest prangende vraag in Nederland is waar het mis gaat in de huidige constructie overheid – BMC – Bedrocan of beter gezegd waar ging het mis en waarom is daar geen verandering in gebracht? Je zou denken dat er in al die jaren vragen en kamerstukken in overvloed over zijn geweest dus waarom grijpt de overheid niet in en waarom accepteren wij dit überhaupt nog?

Dat is nog enigszins te begrijpen natuurlijk want “wij” zijn slechts volslagen leken die van de politiek zowel als van zorgverzekeraars, huisartsen, ziekenhuizen, zorginstellingen et cetera correcte informatie èn correct handelen verwachten…
Persoonlijk denk ik dat we dan nog heel lang kunnen wachten…

En misschien moeten we ook eens iets ondernemen tégen al die “controlerende” overheidsinstanties die elkaar voor het oog tegenwerken ten bate van hun eigen geheime plan, totaal niet transparant en zonder eigen belangen zijn en de gemeenschap alleen maar handen vol geld en veel kopzorgen kosten. Wat als we daar om te beginnen eens onafhankelijke organisaties voor in plaats zetten met echte, onafhankelijke deskundigen die zonder geremd te worden door allerhande belangenverstrengelingen echte wetenschap toe kunnen passen?

 

BRONNEN

Herbeoordeling medicinale cannabis: geen verzekerde zorg (06-11-2017)
Medicinale cannabis niet in basispakket (10-11-2017)
Vijf onderzoeken met Epidiolex volgens EMA (19-09-2019)
Onderzoeken waarin Bedrocan-cannabisproducten centraal staan

Update 2023-01-12 naar aanleiding subsidie aan UMC Utrecht inzake onderzoek Epidiolex

 

 

De benaming Cannatheek

De herkomst van de naam cannatheek

Voor sommige mensen valt over alles wel te twisten blijkbaar. Zeker wanneer het erover gaat mogelijke concurrentie in diskrediet te stellen hebben wij de afgelopen jaren al verschillende niet bepaald sierende framing-kunststukjes voorbij mogen zien komen. Niet erg slim natuurlijk want dergelijke in onze ogen nogal minderwaardige praktijken zetten niet alleen de veroorzaker(s) van een dergelijke twist in kwaad daglicht maar ook de hele cannabismarkt. Helemaal een onbegrijpelijke handelswijze is zoiets wanneer het tegendeel van het beweerde gewoon online op te zoeken is zoals dat nu dus ook met de benaming cannatheek het geval is.

 

Een goed product verkoopt zichzelf

Vanzelfsprekend is dat in de huidige explosief gegroeide cannabismarkt allang niet meer van toepassing. Consumenten zien door de bomen het bos niet meer en leveranciers moeten er echt wel hard voor werken om klanten naar zich toe te trekken en aan zich te binden. Daar is ook alle begrip voor maar dat toch echt tot op zekere hoogte. Leveranciers die daarbij menen de grenzen van het betamelijke te moeten overschrijden, overschrijden daarmee vanzelfsprekend ook onze grenzen en zijn logischerwijs ook uitgesloten van deelname aan projecten van Stichting VMO.

 

Enkele Feiten 

Over de herkomst van de naam cannatheek is natuurlijk geen absolute zekerheid te krijgen. Cannatheek is een samengesteld woord zoals ook bibliotheek en apotheek. Om die reden kan de naam cannatheek ook niet geregistreerd worden als een merknaam maar dat even terzijde. Zeker is echter wel dat de benaming cannatheek beslist NIET voor het eerst opdook met de oprichting van de inmiddels alweer ter ziele gegane visuele winkel Cannatheek te Enschede. Dit wordt onderstreept door de hieronder volgende data.

27 Oktober 2012 verscheen in onder andere BN DeStem het hieronder geplaatste artikel over de plannen van Dimitri Breeuwer voor een coffeeshop nieuwe stijl genaamd Cannatheek.

Archieffoto ANP

WeSmoke: Terneuzen proeftuin ‘cannatheek’

TERNEUZEN – Terneuzen is een ideale proeftuin voor een ‘cannatheek’, ofwel een non-commerciële coffeeshop.Dat vindt WeSmoke, de landelijke consumentenbond voor cannabisgebruikers.

Bestuurslid Dimitri Breeuwer uit Terneuzen sprak tijdens de vergadering van de raadscommissie Bestuur en Middelen zijn hoop uit dat Terneuzen zich sterk wil maken voor zo’n experiment, vooral omdat volgens hem is aangetoond dat de invoering van de wietpas is mislukt.

Stichting We Smoke is tegenwoordig te vinden onder de naam Cannawijzer
Cannatheek (van de originele productlijn welke inmiddels flink uitgebreid is) is tegenwoordig te vinden onder de naam HempClinic Nederland. 

 

Kijk uit met bedrijfsnaam, merknaam en/of domeinnaam

 

Je hebt een eigen bedrijf en een daarbij behorende website. De naam van je website is je veel waard, dus dat betekent dat je een beetje moet betalen om de naam te claimen, lijkt dat geen probleem. Echter wat voor zin heeft dat in 2019 nog nu er ruime keuze is uit meer dan 600 domeinnaam extensies?  Ook voor consumenten is het verwarrend wanneer er maar wat aan gerommeld wordt met bedrijfsnamen en domeinen en kan dit ook tot erg vervelende situaties leiden, zowel voor consumenten als voor bedrijven waarvan de naam door anderen misbruikt wordt, dus zonder medeweten van de eerste eigenaar (houder) van een eerder aangevraagd of eerder geregistreerd merk, bedrijfsnaam en/of domein. 

 

Onwetende ondernemers

Onwetende ondernemers blijven onverminderd doelwit van (internet)fraude. Een veelvoorkomende vorm hiervan is domeinnaamfraude via telefonische acquisitie. Je wordt dan gebeld met de mededeling dat iemand anders jouw domeinnaam wil registreren in een andere extensie, maar dat jij als eerste mag kiezen. Hoe kun je voorkomen dat je slachtoffer wordt en wat moet je doen als je er toch bent ingetuind? In dit artikel krijg je antwoord op je vragen.

 

Misleiding

Ook het zogenaamde meeliften op de bekendheid van een bestaand merk of een bestaande bedrijfsnaam kan wijzen op opzettelijke misleiding en zelfs fraude. Kies merknamen, domeinnamen en bedrijfsnamen dus altijd zeer bewust voordat je deze laat vastleggen. Voorkomen is beter dan genezen dus bespaar jezelf slepende rechtszaken en onderzoek voordat je je bedrijf, onderneming, website  of pagina start goed of een naam die je wilt gaan gebruiken al door iemand anders gebruikt wordt.

 

Juridische grondslag van de overeenkomst

Ben je een overeenkomst aangegaan op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, dan kun je deze laten vernietigen. We spreken hier ook wel van ‘gebrek in de wilsvorming’. Je bent in dat geval zelfs slachtoffer van een misdaad.

Volg onderstaande stappen om de overeenkomst te laten vernietigen:

Schrijf een schriftelijk verweer waarin je tot vernietiging over wil gaan op grond van dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden.
Onderbouw je verweer en refereer naar onjuistheden zoals het ‘eerste registratierecht’.
Verstuur het verweer zowel per e-mail als aangetekende post.
Hierna is de overeenkomst in principe vernietigd.

Mocht je ondanks het schriftelijk verweer toch aanmaningen ontvangen of wordt er gedreigd met een incassobureau? Dan ligt het initiatief bij de tegenpartij om het aan de rechter voor te leggen. Pas na een uitspraak van de rechter kun je worden gedwongen om daadwerkelijk te betalen.

Bij de rechter kun je aantonen dat de overeenkomst tot stand is gekomen door dwaling, bedrog of misbruik van omstandigheden, en dat je terecht tot vernietiging van de overeenkomst bent overgegaan. Let wel, individuele gevallen zijn te allen tijde leidend voor een gerechtelijke uitspraak.

 

Wat kun je doen als je al hebt betaald?

Heb je al betaald? Dan is de kans groot dat je het geld kwijt bent. Het neemt niet weg dat je er verstandig aan doet om de overeenkomst te vernietigen door eerder genoemde stappen te volgen. In je verweer vraag je tevens om restitutie van de onverschuldigde betaling.

Blijft de betaling uit, dan is het mogelijk om een jurist in te schakelen om betaling via de rechter af te dwingen. Helaas is het vaak zo dat de proceskosten hoger zijn dat het te vorderen bedrag. Hierdoor laten veel slachtoffers het erbij zitten.

 

Deel je ervaring

We hopen dat je door het lezen van dit artikel bent gewaarschuwd voor deze vorm van (internet)fraude.
Het advies is tevens om in alle gevallen melding te maken bij de Fraudehelpdesk en aangifte te doen bij de politie. Ook als je nog geen overeenkomst bent aangegaan. Hoe meer partijen zich melden, hoe groter de pakkans.
Melden fraude bij Fraudehelpdesk
Aangifte of melding doen bij Politie

 

Met dank aan:
Frankwatching & Dave Buis, RealHosting 
Advocaten Jeroen Thiele en Madhavi Nagessersing van Berntsen Mulder Advocaten houden zich bezig met domeinnaamfraude en de aanpak daarvan.
Charlotte Meindersma over merkenrecht
Opgelicht AVRO/Tros

Trouw: Medische cannabisolie is populair. Zo populair dat inmiddels een handvol gemeenten nadenkt over coulantere regelgeving voor het veronderstelde medicijn.

Taboe wordt mede door de Media in stand gehouden

Dat er een gigantisch taboe rust op het gebruik van cannabis weten we allemaal maar dat de media in het in stand houden van dit taboe groot aandeel heeft daar is men minder bewust over helaas. Berichten zoals dit artikel van Trouw worden dan ook trouw gedeeld door de vele volgers, vaak zonder dat men zich erin verdiept heeft of de inhoud van een dergelijk artikel wel klopt.

En ook de Nederlandse journalistiek laat het afweten. Waar zijn de verhalen over onderzoeken naar cannabis als geneesmiddel tegen kanker of over de antipsychotische eigenschappen van cannabidiol? Waar zijn de reportages over de honderden Cannabis Social Clubs in Spanje, over decriminalisering in diverse VN lidstaten? Hoeveel journalisten weten überhaubt dat Belgen sinds 2005 het wettelijke recht hebben één cannabisplant te bezitten, die dus niet zoals in Nederland op elk moment in beslag genomen mag worden?

Derrick Bergman is journalist, schrijft over cannabis sinds 1994 en is sinds 2009 woordvoerder van de Vereniging voor Opheffing van het Cannabisverbod. De schaamte over het falen van zijn beroepsgroep is sindsdien alleen maar toegenomen zo schreef hij op VillaMedia en met recht!
(VillaMedia – Website over journalistiek – de moeite van het lezen zeker waard)

Het is er nu in 2018 beslist niet beter op geworden. Nog steeds verzaken Nederlandse journalisten structureel hun taak: het controleren en kritisch volgen van de macht en het toepassen van wederhoor. Vrijwel dagelijks berichten de media over cannabis en coffeeshops. Elke opgerolde wietkwekerij krijgt een kolommetje en elke politicus of politieman die iets te melden heeft over cannabis vindt een luisterend oor. Het controleren van beweringen of het toepassen van wederhoor wordt daarbij steeds zeldzamer.

 

De gevaarlijkste drug die er bestaat

Het grootste taboe rust op recreatief gebruik van cannabis. Een artikel over een blower zal in veel gevallen niet geplaatst worden omdat dat teveel riekt naar het promoten van cannabisgebruik en dat mag niet. Ben je een zelfverklaarde verslavingsdeskundige die vertelt dat cannabis de “gevaarlijkste drug is die er bestaat” dan krijg je opeens wel de volle aandacht van de Nederlandse media.
Vergelijk dit nu eens met de berichten in de media over alcohol of tabak en vergelijk het ook eens met reclame op TV, radio, op reclameborden bij sport- en andere evenementen enzovoorts. Het slaat nergens op dat reclame voor cannabis verboden is en voor reclame voor alcohol en tabak dat verbod niet geldt terwijl door alcohol en tabak wél jaarlijks mensen overlijden.

 

De Nederlandse overheid dealer van “medicinale cannabis”

Nog krommer is het dan ook dat cannabis volgens de wet een verboden drug is en dat deze wet tegelijkertijd dusdanig aangepast is dat onze overheid wél het alleenrecht heeft om deze “verboden drug” wereldwijd te exporteren. Vanzelfsprekend moet er onderscheid zijn en daarom mag alleen deze cannabis die door onze overheid verkocht wordt “medicinale cannabis” genoemd worden en is deze “medicinale cannabis” alleen op recept verkrijgbaar. Erg hypocriet allemaal want juist het ontbreken van deugdelijke onderzoeken van deze “medicinale cannabis” heeft ervoor gezorgd dat zorgverzekeraars niet meer vergoeden. Ook daar heeft de media duidelijk geen kaas van gegeten. Het Nederlands Huisartsen Genootschap zal nooit met een standpunt komen over het voorschrijven van medicinale wiet. De olie die door een social club vervaardigd wordt mag net zo min medicinaal genoemd worden. Zoals Mark Rutte het uitdrukt: “wiet is troep”… maar de “medicinale cannabis” waar de overheid zelf aan verdient daar moeten we het monopolie van in eigen hand houden. Zoveel als geef een paard zebra-strepen en het paard heeft geen last meer van vliegen; misleiding door te doen alsof het om een kwalitatief ander product zou gaan dan in realiteit het geval is. De “medicinale cannabis” van de overheid is gamma-bestraald waar de meningen sowieso erg verdeeld over zijn en geen onderzoeken bekend zijn over de werking van gamma-bestraling zowel op korte als op lange termijn op het menselijk lichaam. Voor nu kan eigenlijk alleen met zekerheid gesteld worden dat gamma-bestraling voor een kwalitatief minder product zorgt omdat het andere belangrijke werkende stoffen in de plant afbreekt.

 

Ook op andere fronten is behoefte aan transparantie noodzakelijk!

Ook de CBD markt kan er wat van. Kreten als “CBD is legaal” en “CBD mag in tegenstelling tot THC wel vrij verkocht worden” vliegen je om de oren en niets is minder waar. CBD is net zo verboden als THC en wordt (tot nu toe tenminste) slechts gedoogd. Dat dergelijke kreten niet heel slim zijn mag duidelijk zijn. Er zijn maar twee conclusies uit te trekken wanneer leveranciers dergelijke uitspraken hanteren: of ze zijn zelf niet op de hoogte van de wetgeving en doen maar wat, of ze zijn het publiek bewust aan het misleiden. Ook hier kun je dus met reden zeggen dat dit niet bepaald meewerkt aan de opheffing van het taboe wanneer zelfs leveranciers niet de juiste informatie verschaffen.

Hetzelfde kan gezegd worden van vele zogenaamde “informatieve” websites, fora, vergelijkingssites, referentiesites, vraagbaken, stichtingen, verenigingen, enzovoorts die als paddenstoelen de grond uit schieten. Negen van de tien keer is er sprake van belangenverstrengelingen en zit er één of meerdere leveranciers achter dergelijke projecten waar transparantie ver te zoeken en informatie zelden tot nooit neutraal te noemen is. Belangen waar niet transparant over gedaan wordt en die daardoor juist meewerken aan het in stand houden van het taboe op cannabis.

 

Trouw – Dirk Waterval, 20 februari 2018
Wietolie is ondanks het verbod op wietteelt door particulieren aan een opmars bezig in Nederland. Op tien locaties kunnen mensen nu zonder doktersrecept aan het middel komen, dat chronische pijn, misselijkheid en andere kwalen zou tegengaan.

Volgens oprichter van de zogeheten Social Clubs, Rinus Beintema, bedient hij nu 8000 mensen van medicinale cannabisolie. Dat kunnen kankerpatiënten zijn die de bijwerkingen van chemo willen beteugelen, maar ook reuma- en MS-patiënten. De verkoop is in strijd met de wet, maar patiënten hoeven niet te vrezen: bezit van kleine hoeveelheden wordt wel gedoogd.

De belangstelling is zo groot omdat aanschaf via de apotheek niet vergoed wordt en het gedoogbeleid in Nederland niet genoeg ruimte biedt voor thuiskweek. Bij een maximum van vijf planten belooft justitie niet te vervolgen, maar de planten worden vaak wél afgenomen. Verschillende gemeenten denken erover een uitzondering te maken voor patiënten die met een doktersbriefje kunnen aantonen baat te hebben bij de olie.

Productie

Het zelf produceren van de olie is vrij eenvoudig: door vermalen bladeren van de hennepplant in te koken met kokosvet kan iedereen het zelf. Maar op dit moment staat alleen de gemeente Tilburg dat ook echt toe. Het Groningse Loppersum onderzoekt momenteel of ook het een uitzondering wil maken voor patiënten. Daarnaast zegt Gemeentebelangen De Wolden, de grootste lokale partij van de gelijknamige Drentse gemeente, te willen volgen na de gemeenteraadsverkiezingen volgende maand.

Steeds moet voor zo’n omslag gepraat worden met de regionale driehoek van Openbaar Ministerie (OM), burgemeester en de politie. Het OM kan echter niet zeggen in hoeveel gemeenten dit gesprek nu speelt. Ook het ministerie van volksgezondheid beschikt niet over dat overzicht, al bevestigt een woordvoerder dat verschillende gemeenten denken over soepelere regels voor wietolie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten komt met een vergelijkbare reactie.

De wetenschap lijkt verdeeld over de helende werking van cannabisolie. Onlangs stelde de Amerikaanse National Academy of Sciences in een overzichtsartikel dat cannabis chronische pijn en misselijkheid door chemotherapie tegengaat. “Maar ander onderzoek komt weer tot een andere conclusie, het gevonden effect wisselt nogal”, zegt Martin van der Graaff, secretaris van de wetenschappelijke adviesraad van Zorginstituut Nederland.

Daarom raadt zijn instituut de minister voor medische zorg Bruno Bruins af om medische cannabis te vergoeden. “Ons standpunt is: er moet eerst beter onderzoek komen voordat wiet in het basispakket komt.”

Stoned

Ondanks dat gebrek aan vergoeding verstrekten openbare apotheken vorig jaar 60 procent meer cannabisolie dan het jaar ervoor, becijferde Stichting Farmaceutische Kengetallen onlangs.

Gebruikers van de olie mogen niet achter het stuur. Net als bij het roken van een joint krijgt de patiënt THC binnen, de psychoactieve stof die een stoned gevoel geeft. Dit is bij de olievariant echter minder het geval dan bij het roken.

Volgens Beintema van de Social Clubs is het niet de bedoeling om er stoned van te worden, en kan je dat gevoel veelal voorkomen door een rustige opbouw van het aantal druppels.

Het Nederlands Huisartsen Genootschap werkt aan een standpunt over het voorschrijven van medicinale wiet, en komt daar later dit jaar mee. Volgens een woordvoerder bellen veel huisartsen op omdat ze niet weten wat ze patiënten moeten zeggen die erom vragen.

 

Update januari 2019
Inmiddels heeft de ophanden zijnde invoering van het zogenaamde “gemeentewiet-project” de aandacht van gemeenten voor de problematieken van cannabisgebruikers desastreus naar de achtergrond gedrongen met als gevolg dat de thuiskwekers nog meer dan voorheen de pineut zijn van het huidige wiet-wanbeleid! Gemeenten en burgemeesters hebben zeer zeker nog de ruimte om coulanter om te gaan met cannabisgebruikers die voor eigen gebruik willen kweken maar de verleiding om mee te kunnen delen in het verdienmodel van de overheid staat voor veel burgemeesters blijkbaar hoger in prioriteit dan het welzijn van hun eigen burgers. Iets om over na te denken met het oog op de komende verkiezingen!

 

Met dank aan
Dirk Waterval, Trouw
Derrick Bergman, VOC
Eef de Bruyne, De Wereld van Morgen
Anna Janssen, VMO Research
Hendrine Kusters, VMO Research